Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-12202-20.08.2011-ՏՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի 19-րդ հոդվածի «18. Գործունեության այլ բնագավառներ» բաժնի 18.5 կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 2. Օրենքի 20-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 44-րդ կետով.

«44. անշարժ գույքի գնահատողի որակավորման բազային տուրքի

 վկայական տալու համար                                                         20-պատիկի չափով»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:
 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ  ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ

1. Անհրաժեշտություն

    Որոշման նախագծի մշակումը բխում է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծից, որով նախատեսվում է «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածով հաստատված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների ցանկից հանել անշարժ գույքի գնահատման գործունեության տեսակը: Նկատի ունենալով, որ պետական տուրք գանձվում է լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու նպատակով լիցենզիաներ տալու համար, իսկ նախագծի ընդունման դեպքում անշարժ գույքի գնահատման գործունեություն իրականացնելու համար այլեւս լիցենզիա չի պահանջվի, ուստի պետական տուրք վճարելու պահանջը կվերանա:

2. Ընթացիկ իրավիճակը եւ խնդիրները

    Ներկայում ոլորտը կարգավորող օրենսդրության մեջ առկա հակասությունների պայմաններում, անշարժ գույքի գնահատման գործունեության լիցենզիան տրամադրվում է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից, գնահատողների որակավորումը իրականացնում է կադաստրի պետական կոմիտեն, իսկ գործունեության այս տեսակի նկատմամբ հսկողություն իրականացնող մարմինը հստակեցված չէ:

3. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

Իրականացվող քաղաքականության հիմնական խնդիրներն են Հայաստանի Հանրապետությունում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների կրճատումը, պարզեցումը եւ հստակեցումը, մրցակցության ուժեղացման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը:

4. Կարգավորման նպատակը եւ բնույթը

    «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի հանրապետության օրենքը կհամապատասխանեցվի «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի ընդունումից հետո առաջացող իրավիճակին:

5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները եւ անձինք

   Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից:

6. Ակնկալվող արդյունքը

   Անշարժ գույքի գնահատման ոլորտում ձեւավորված իրավահարաբերությունները կհստակեցվեն եւ կպարզեցվեն, օրենքի դրույթները կհամապատասխանեցվեն ստեղծված իրավիճակին:

7. Այլ տեղեկություններ (եթե այդպիսիք առկա են):