Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-1153-02.05.2011-ՄԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՆՈՏԱՐԻԱՏԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Նոտարիատի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի դեկտեմբերի 4-ի ՀՕ-274 օրենքի 10-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի 1-ին  պարբերությունում`

ա. «բարձրագույն իրավաբանական կրթություն» բառերը փոխարինել «իրավաբան մագիստրոսի կամ իրավաբան դիպլոմավորված մասնագետի որակավորում» բառերով.

բ. «1 տարվա» բառերը փոխարինել «6 ամսվա» բառերով.

գ. «ստաժավորում» բառից հետո լրացնել «, իսկ 3 տարվա իրավաբանի մասնագիտական աշխատանքային ստաժի կամ գիտական աստիճանի առկայության դեպքում` առնվազն 3 ամսվա ստաժավորում» բառերը.

2) լրացնել 3-րդ պարբերություն՝ հետեւյալ բովանդակությամբ.

«Նոտարի թեկնածուների որակավորման ստուգմանը կարող է մասնակցել եւ նոտարի պաշտոնում նշանակվել նաեւ իրավաբանի առնվազն 5 տարվա մասնագիտական  աշխատանքային ստաժ կամ գիտական աստիճանի ունեցող Հայաստանի Հանրապետության գործունակ քաղաքացին` անկախ ստաժավորման հանգամանքից: Որակավորման ստուգումը հանձնած  նման անձինք նոտարի պաշտոնում նշանակվում են կառավարության կողմից սահմանված կարգով նոտարական գործունեության իրականացման հմտությունների ուսուցմանն ուղղված եռամսյա դասընթացը ավարտելուց հետո:»: