Armenian ARMSCII Armenian
Երկրորդ ընթերցում
Կ-6739-18.04.2011-ՊԻ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաuտանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական oրենuգրքի 324-րդ հոդվածի 1-ին մասում «Քաղաքացու անձնագիրը» բառերից հետո լրացնել «կամ նույնականացման քարտը» բառերը:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունիսի 1-ից: