Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-6739-18.04.2011-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ  1.   Հայաuտանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական oրենuգրքի  324-րդ  հոդվածի 1-ին մասում  «Քաղաքացու անձնագիրը»  բառերից  հետո լրացնել  «կամ նույնականացման քարտը»  բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ  2.  Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից: