Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-6736-22.07.2009,18.04.2011-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» Հայաստանի  Հանրապետության 2002 թվականի սեպտեմբերի  24-ի  ՀՕ-419-Ն օրենքի (այսուհետ` օրենք) 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում «uոցիալական ապահովության քարտի համարը (առկայության դեպքում)» բառերը փոխարինել «հանրային ծառայությունների  համարանիշը»  բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 2 . Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի  12-րդ հոդվածի 4-րդ մասը:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից: