Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-6734-22.07.2009,18.04.2011-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի  դեկտեմբերի 8-ի  ՀՕ-9-Ն օրենքի  (այսուհետ` օրենք) 23-րդ  հոդվածում «ե» կետից հետո լրացնել նոր «զ» կետ` հետեւյալ բովանդակությամբ. «հանրային ծառայությունների համարանիշը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 2

Օրենքի  23-րդ հոդվածը լրացնել  2-րդ մասով հետեւյալ բովանդակությամբ.

«2. Բնակչության պետական ռեգիստրը վարող` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմնի կողմից հանրային ծառայությունների համարանիշը  քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացնող մարմնին փոխանցելու կարգը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:»

ՀՈԴՎԱԾ 3

Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից: