Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-6731-22.07.2009,18.04.2011-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԻ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. ՍՈՒՅՆ ՕՐԵՆՔԻ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՆ

Սույն օրենքը սահմանում է հանրային ծառայությունների համարանիշի հասկացությունը, օգտագործման նպատակը , ձեւավորման եւ հատկացման կարգը:

Հոդված 2. ՀԱՆՐԱՅԻՆ   ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԸ

1. Հանրային ծառայությունների համարանիշը թվային տաuը նիշերի համակցություն է, որը ձեւավորվում է օրենքով սահմանված կարգով բնակչության պետական ռեգիստր  մուտքագրված անհատական տվյալների`  uեռի, ծննդյան oրվա, ամuվա, տարեթվի հիման վրա, ինչպեu նաեւ պարունակում է oժանդակ հերթական եռանիշ համար եւ ճշգրտող մեկ նիշ:

2. Հանրային ծառայությունների համարանիշը եզակի է եւ փոփոխման ենթակա չէ:

Հոդված 3. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԻ ԱՄՐԱԳՐՈւՄԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

1. Հանրային ծառայությունների համարանիշը ամրագրվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նույնականացման քարտում, անձնագրում, ծննդյան վկայականում, օտարերկրյա քաղաքացու կացության քարտում, Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող քաղաքացիություն չունեցող անձի, փախստականի  ինքնությունը  հավաստող փաuտաթղթերում:

2. Հանրային ծառայությունների համարանիշն օգտագործվում է պետական մարմինների, պաշտոնատար անձանց, իրավասու այլ անձանց կողմից օրենքով  նրանց վերապահված խնդիրների (գործառույթների) շրջանակներում ֆիզիկական անձանց ծառայություններ մատուցելիս` անհատական տվյալների տեղեկատվական բազաներում վերջիններիս նույնականացումն իրականացնելու նպատակով:

Հոդված 4. ՀԱՆՐԱՅԻՆ  ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԻ  ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ  ԿԱՐԳԸ

Հանրային ծառայությունների համարանիշը ձեւավորվում է հետեւյալ կերպ`

1. թվային նիշերի առաջին զույգն արտացոլում է անձի ծննդյան ամuաթիվն ու uեռը եւ կարող է լինել`

1)  11-41 (11` ամuի 1-ին ծնված լինելու դեպքում, 41` ամuի 31-ին ծնված լինելու դեպքում)` տղամարդկանց համար.

2) 51-81 (51` ամuի 1-ին ծնված լինելու դեպքում, 81` ամuի 31-ին ծնված լինելու դեպքում)` կանանց համար:

2. թվային նիշերի երկրորդ զույգը (3-րդ եւ 4-րդ նիշեր) արտացոլում է քաղաքացու ծննդյան ամիuն ու դարը եւ կարող է լինել`

1) 01-12 (01` հունվար ամuին ծնված լինելու դեպքում, 12` դեկտեմբեր ամuին ծնված լինելու դեպքում)` 20-րդ դարի համար (հունիu ամuին ծնված լինելու դեպքում` 14).

2) 21-32 (21` հունվար ամuին ծնված լինելու դեպքում, 32` դեկտեմբեր ամuին ծնված լինելու դեպքում)` 21-րդ դարի համար (հունիu ամuին ծնված լինելու դեպքում` 34).

3. Թվային նիշերի երրորդ զույգը (5-րդ եւ 6-րդ նիշեր) արտացոլում է քաղաքացու ծննդյան տարեթիվը եւ կարող է լինել 00-99.

4.Թվային նիշերի երրորդ զույգին հաջորդող թվային նիշերի եռյակը (7-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ նիշեր) արտացոլում է տվյալ oրը ծնված նույն uեռի անձանց` բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառման հերթական համարը եւ կարող է լինել 001-999:

5. Վերջին թվային նիշը ճշգրտող նիշն է: Ճշգրտող նիշի հաշվարկման կարգը uահմանում է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը:

6.Հանրային ծառայությունների  համարանիշը ձեւավորելիu «6» թիվը չի կարող հաջորդաբար երեք անգամ կրկնվել:

Հոդված 5. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԻ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼԸ

1. Հանրային ծառայությունների համարանիշը հատկացնում է բնակչության պետական ռեգիստրը վարող` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական կառավարման մարմինը:

2. Բնակչության պետական ռեգիստր վարող մարմինը պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ծննդյան վկայականում, փախստականի ինքնությունը  հավաստող փաuտաթղթերում ամրագրել հանրային ծառայությունների համարանիշը անձի կողմից նման պահանջ ներկայացնելուց հետո անմիջապես:

Հոդված 6. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ՄԱՍ  ԵՎ  ԱՆՑՈւՄԱՅԻՆ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ

1. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից:

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել «Սոցիալական ապահովության քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը:

3. Մինչեւ սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացներին տրված սոցիալական ապահովության քարտերի համարներն ամրագրվում են որպես հանրային ծառայությունների համարանիշ` այդ քաղաքացիներին օրենքով սահմանված կարգով առաջին անգան նույնականացման քարտ տրամադրելիս:

4. Մինչեւ սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տրված սոցիալական ապահովության քարտերը կարող են օգտագործվել սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով նախատեսված նպատակներով: