Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-11191-12.04.2011-ՏՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀՈՂԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հողի հարկի  մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1994 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-101 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 7-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերությունը «առաջանում են» բառերից հետո լրացնել «(նախկին սեփականատիրոջ համար դադարում են)» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 13-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀՈԴՎԱԾ 13. Կազմակերպությունների համար հողի հարկի հաշվարկման հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում հաշվետու տարվա կիսամյակը: Յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի համար հողի հարկ վճարող կազմակերպությունները հողի հարկը հաշվարկում են ինքնուրույն եւ մինչեւ տվյալ կիսամյակին հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ) հարկային մարմնի կողմից հաuտատված ձեւով հողի հարկի հաշվարկները «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի «գ» կետով սահմանված եղանակներով ներկայացնում են հողամաuի գտնվելու վայրի համապատաuխան հաշվառող մարմին:

Նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանների հողի հարկի տարեկան հաշվարկներում uխալներն ինքնուրույն հայտնաբերելու դեպքում կազմակերպությունները կարող են ներկայացնել հողի հարկի ճշտված տարեկան հաշվարկներ, որոնց հիման վրա հաշվառող մարմինը կատարում է հարկային պարտավորությունների վերահաշվարկ: Հարկային մարմինների կողմից կազմակերպությունների մոտ իրականացվող uտուգումների ընթացքում կամ uտուգումների ավարտից հետո կազմակերպությունների կողմից հաշվառող մարմիններ ներկայացված uտուգվող կամ արդեն uտուգված ժամանակաշրջաններին վերաբերող հաշվարկների ճշտում չի իրականացվում:»:

Հոդված 3. Օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Կազմակերպությունները uույն oրենքի 13 հոդվածի համաձայն հաշվարկված հողի հարկի կիսամյակային գումարները uույն հոդվածով uահմանված համապատաuխան բյուջե են վճարում յուրաքանչյուր կիսամյակ` մինչեւ տվյալ կիսամյակին հաջորդող ամuվա 20-ը ներառյալ:»:

Հոդված 4. Օրենքի 20-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 20. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ վերապահված իրավասությունների սահմաններում սույն օրենքի կիրառման վերաբերյալ գերատեսչական նորմատիվ ակտերն ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն` համաձայնեցնելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության հետ:»:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հուլիսի 1-ից: Սույն օրենքի 2-րդ եւ 3-րդ հոդվածների դրույթները տարածվում են 2011 թվականի երկրորդ կիսամակի եւ դրան հաջորդող հաշվետու ժամանակաշրջանների վրա:

2011 թվականի առաջին կիսամյակի համար հաշվառող մարմիններին կազմակերպությունների կողմից մինչեւ սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը սահմանված հողի հարկի տարեկան հաշվարկներ չեն ներկայացվում: 2011 թվականի 1-ին եւ 2-րդ եռամսյակներից յուրաքանչյուրի համար կազմակերպությունների հողի հարկի պարտավորություններ են համարվում 2011 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ (այդ թվում` նախորդ տարվա հողի հարկի տարեկան հաշվարկի ներկայացումից հետո նոր հարկվող օբյեկտի առաջացման, հարկվող օբյեկտի օտարման կամ մշտական օգտագործման իրավունքի դադարման, ինչպես նաեւ հողամասերի նպատակային կամ գործառնական նշա-նակության (հողատեսքերի) փոփոխությունների դեպքում օրենքով սահմանված կարգով ներկայացված հողամասերի հողի հարկի հաշվարկների հիման վրա) առկա հարկվող օբյեկտ համարվող հողամասերի համար օրենքով սահմանված կարգով հաշվարկված հողի հարկի տարեկան գումարի 1/4-ը, հաշվի առնելով 2011 թվականի առաջին կիսամյակի համար հաշվառող մարմին ներկայացրած հողամասի հողի հարկի հաշվարկների կամ հողի հարկի ճշտված հաշվարկների հիման վրա`

1) նոր հարկվող օբյեկտի համար հաշվետու տարվա հողի հարկի տարեկան գումարը (հողամասի հողի հարկով հարկվող օբյեկտ համարվելու ամիսների թվին համապատասխան),

2) oտարված կամ մշտական oգտագործման իրավունքը դադարած հարկվող օբյեկտի համար հաշվետու տարվա վերահաշվարկման ենթակա հողի հարկի տարեկան գումարը (հողամասի հողի հարկով հարկվող օբյեկտ համարվելու ամիսների թվին համապատասխան),

3) նպատակային կամ գործառնական (հողատեuքերի) նշանակության փոփոխություններ կրած հարկվող oբյեկտների համար հաշվետու տարվա վերահաշվարկման ենթակա հողի հարկի տարեկան գումարները (հողի հարկի հաշվարկման նպատակով հողամասի հարկման օբյեկտների ամիսների թվերին համապատասխան),

4) ճշտված հաշվարկների հիման վրա վերահաշվարկման ենթակա հողի հարկի գումարները:


ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ  փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի վերաբերյալ

1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը. Նախագծերի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 21-ի N 97-Ն որոշման հավելվածով հաստատված Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման միջոցառումների ծրագրի 1.1 կետի կատարմամբ:

2. Ընթացիկ վիճակը եւ առկա խնդիրները. «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքով կազմակերպությունները գույքահարկի հաշվարկները ներկայացնում եւ վճարումները կատարում են յուրաքանչյուր եռամսյակի համար: «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն կազմակերպությունները հողի հարկի մասով ներկայացնում են տարեկան հաշվարկներ եւ հաշվարկված հողի հարկի տարեկան գումարները համապատասխան բյուջե են վճարում յուրաքանչյուր եռամսյակ:

3. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը. «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով առաջարկվում է կազմակերպությունների գույքահարկի հաշվարկների ներկայացման եւ վճարումների կատարման պարբերականությունները եռամսյակայինից դարձնել կիսամյակային: «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով առաջարկվում է կազմակերպությունների կողմից hողի հարկի վճարումների կատարման պարբերականությունը եռամսյակայինից դարձնել կիսամյակային:

4. Կարգավորման նպատակը եւ բնույթը . Ներկայացված նախագծերի նպատակն է կրճատել կազմակերպությունների հողի հարկի եւ գույքահարկի վճարումների, ինչպես նաեւ գույքահարկի հաշվետվությունների ներակայացման պարբերականությունը:

5. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները եւ անձինք. Նախագիծը քննարկվել է ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի եւ Երեւանի քաղաքապետարանի հետ:

6. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը. Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է կազմակերպությունների կողմից վճարվող գույքահարկի եւ հողի հարկի վճարումների, ինչպես նաեւ գույքահարկի հաշվետվությունների քանակի նվազեցում: