Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-9592-06.04.2011-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքի (1 հուլիսի, 1998 թվական, ՀՕ-248) 183-րդ հոդվածի 1-ին մասից  «177-րդ հոդվածի 1-ին եւ 4-րդ մասերով» բառերը փոխարինել «177-րդ հոդվածի  1-ին մասով» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 2.   Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տաuներորդ oրվանից: