Armenian ARMSCII Armenian

Երկրորդ ընթերցում
Նախագիծ
Կ-109232 -06.04.2011-ՊԻ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հոդված 1. «Հանրաքվեի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 2001 թվականի սեպտեմբերի 12-ի ՀՕ-225 oրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ մասում «հանրահավաքներ, երթեր եւ ցույցեր» բառերը փոխարինել «հավաքներ» բառով:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տաuներորդ oրը։