Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-109232-06.04.2011-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հանրաքվեի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 2001 թվականի սեպտեմբերի 12-ի ՀՕ-225 oրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ մասում «հանրահավաքներ, երթեր եւ ցույցեր» բառերը փոխարինել «հավաքներ» բառով:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տաuներորդ oրը։