Armenian ARMSCII Armenian
Երկրորդ ընթերցում
Նախագիծ
Կ-109231 -06.04.2011-ՊԻ-010/2
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐՔԵՐԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հոդված 1. «Ոստիկանության զորքերի մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 1997 թվականի նոյեմբերի 17-ի ՀՕ-163 oրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «հրապարակային» բառը փոխարինել «հավաքները կամ հանրային» բառերով:

Հոդված  2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տաuներորդ oրը։