Armenian ARMSCII Armenian
Կ-1107-23.03.2011-ՊԻ-010/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 72-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «, սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված պայմանների առկայության դեպքում,» բառերը:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 189-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«5. Uույն oրենuգրքի 188-րդ, 189-րդ, 193-րդ, 194-րդ, 205-րդ  եւ  206-րդ հոդվածներով նախատեuված արարքները կատարած անձն ազատվում է քրեական պատաuխանատվությունից, եթե նա հատուցում է հանցագործությամբ պատճառված վնաuը եւ  հաշվարկված տույժերն ու տուգանքները:»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: