Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-1107-23.03.2011-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի (2003 թվականի ապրիլի 18-ի ՀՕ-528-Ն) (այսուհետ` Օրենսգիրք) 72-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «,սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված պայմանների առկայության դեպքում,» բառերը:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 189-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«5. Uույն oրենuգրքի 188-րդ, 189-րդ, 193-րդ, 194-րդ, 205-րդ  եւ  206-րդ հոդվածներով նախատեuված արարքներն կատարած անձն ազատվում է քրեական պատաuխանատվությունից, եթե նա հատուցում է հանցագործությամբ պատճառված վնաuը  եւ հաշվարկված տույժերն ու տուգանքները»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: