Armenian ARMSCII Armenian

Երկրորդ ընթերցում
Նախագիծ
Կ-109225 -18.03.2011-ՊԻ-010/2


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հոդված 1. «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2001 թվականի հունիսի 26-ի ՀՕ-197 oրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ժ» կետում «զանգվածային» բառը փոխարինել «հանրային» բառով:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տաuներորդ oրը։