Armenian ARMSCII Armenian

Երկրորդ ընթերցում
Նախագիծ
Կ-109220 -18.03.2011-ՊԻ-010/2


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հոդված 1. «Կուսակցությունների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2002 թվականի հուլիսի 7-ի ՀՕ-410-Ն oրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետում «ժողովներ, ցույցեր, հանրահավաքներ, երթեր ու այլ հասարակական-քաղաքական» բառերը փոխարինել «հավաքներ եւ հանրային» բառերով:

Հոդված  2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տաuներորդ oրը։