Armenian ARMSCII Armenian

Երկրորդ ընթերցում
Նախագիծ
Կ-109223 -18.03.2011-ՊԻ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԳՈՎԱԶԴԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հոդված 1. «Գովազդի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 1996 թվականի ապրիլի 30-ի ՀՕ-55 oրենքի 15-րդ հոդվածի 14-րդ մասում «զանգվածային» բառը փոխարինել «հանրային» բառով:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տաuներորդ oրը։