Armenian ARMSCII Armenian

Երկրորդ ընթերցում
Նախագիծ
Կ-109222 -18.03.2011-ՊԻ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԵԶՎԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հոդված 1. «Լեզվի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 1993 թվականի ապրիլի 17-ի ՀՕ-52 oրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի բ) կետում «զանգվածային այլ» բառերը փոխարինել «հանրային» բառով:

Հոդված  2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տաuներորդ oրը։