Armenian ARMSCII Armenian

Երկրորդ ընթերցում
Նախագիծ
Կ-109219 -18.03.2011-ՊԻ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հոդված 1. «Տեղական հանրաքվեի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2002 թվականի փետրվարի 6-ի ՀՕ-304 oրենքի 22-րդ հոդվածի 6-րդ մասում «հանրահավաքներ, երթեր եւ ցույցեր» բառերը փոխարինել «հավաքներ» բառով:

Հոդված  2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տաuներորդ oրը։