Armenian ARMSCII Armenian

Երկրորդ ընթերցում
Նախագիծ
Կ-109221 -18.03.2011-ՊԻ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հոդված 1. «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2006 թվականի հունիսի 12-ի ՀՕ-258-Ն oրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի ը) կետում «ժողովներ, միտինգներ, ցույցեր, երթեր եւ այլ զանգվածային» բառերը փոխարինել «հավաքներ եւ հանրային» բառերով:

Հոդված  2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տաuներորդ oրը։