Armenian ARMSCII Armenian

Երկրորդ ընթերցում
Նախագիծ
Կ-109217 -18.03.2011-ՊԻ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԶԵՆՔԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հոդված 1. «Զենքի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 1998 թվականի հուլիսի 3-ի ՀՕ-246 oրենքի 6-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «ժողովների, հանրահավաքների, երթերի, ցույցերի, պիկետների եւ զանգվածային կամ հրապարակային այլ » բառերը փոխարինել «հավաքների կամ հանրային» բառերով:

Հոդված  2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տաuներորդ oրը։