Armenian ARMSCII Armenian

Երկրորդ ընթերցում
Նախագիծ
Կ-109215 -18.03.2011-ՊԻ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԽԱՂԱՂ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Հոդված 1. «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 1999 թվականի փետրվարի 2-ի ՀՕ-285 oրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «չթույլատրված հավաքներ, հանրահավաքներ, երթեր եւ հասարակական այլ միջոցառումներ» բառերը, իսկ 3-րդ մասում` «հանրահավաքներ, երթեր, տրանսպորտային ուղիների շրջափակումներ եւ հասարակական այլ միջոցառումներ» բառերը փոխարինել «հավաքներ եւ հանրային միջոցառումներ» բառերով:

Հոդված  2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տաuներորդ oրը։