Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-109226-18.03.2011-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ազգային անվտանգության մարմինների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2001 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ՀՕ-294 oրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժգ» կետում «հասարակական-քաղաքական, կրոնական եւ այլ զանգվածային» բառերը փոխարինել «հավաքների եւ հանրային» բառերով:

Հոդված  2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տաuներորդ oրը։