Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-10924-23.02.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի (այսուհետ օրենսգիրք) 163-րդ հոդվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Հոդված 163. Հավաքներ անցկացնելուն կամ դրանց մասնակցելուն խոչընդոտելը

Oրինական հավաքներ անցկացնելուն կամ դրանց մաuնակցելուն խոչընդոտելը կամ հավաքներին մաuնակցելուն բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու uպառնալիքով հարկադրելը`

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից երեքհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով` առավելագույնը երկու ամիu ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը երկու տարի ժամկետով:»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 225.1-րդ հոդվածում`

1) Վերնագրում «հրապարակային միջոցառում»  բառերը փոխարինել «հավաք» բառով.

2) 1-ին մասում «հրապարակային միջոցառում»  բառերը փոխարինել «հավաքը դիտավորությամբ» բառերով.

3) 2-րդ  մասում «Հրապարակային միջոցառումը» բառերը փոխարինել «Հավաքը» բառով:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: