Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-109210-23.02.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ոստիկանության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 2001 թվականի ապրիլի 16-ի ՀՕ-177-Ն օրենքի (այսուհետ` օրենք) 22-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) 6-րդ կետում «պետական եւ զանգվածային միջոցառումների» բառերը փոխարինել «հավաքների եւ հանրային միջոցառումների» բառով.

2) 7-րդ կետում «օրենքով չարգելված այլ զանգվածային» բառերը փոխարինել «այլ հանրային» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 31-րդ հոդվածի չորրորդ մասում «հրապարակային միջոցառումները» բառերը փոխարինել «հավաքները եւ հանրային միջոցառումները» բառերով, իսկ «եթե դրանք չեն խախտում տրանսպորտի, կապի եւ կազմակերպությունների աշխատանքը,» բառերը հանել:

Հոդված  3. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տաuներորդ oրը։