Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-109211-23.02.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԽՂՃԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 1991 թվականի հունիսի 17-ի Ն-0333-I oրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի գ/ կետում «ժողովների, հանրահավաքների, ցույցերի ու երթերի» բառերը փոխարինել «հավաքների» բառով:

Հոդված  2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տաuներորդ oրը։