Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Պ-1068-13.01.2011,18.03.2011-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2009 թվականի հունիսի 11-ի ՀՕ-158 օրենքի (այսուհետ` Օրենք)  6-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոններով» բառերը փոխարինել «ներքին կարգապահական կանոններով» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 16-րդ հոդվածը «անփոփոխելի է» բառերից հետո լրացնել

«, բացառությամբ  սույն օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ մասերով նախատեսված դեպքերի» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ն մասի 2-րդ նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Պետական ծառայողն ունի  oրենքով եւ այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ:»:

Հոդված 4. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ն մասում՝

1) 5-րդ կետում «աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնները» բառերը փոխարինել «ներքին կարգապահական կանոնները» բառերով:

2) 2-րդ նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Պետական ծառայողն ունի  oրենքով եւ այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ պարտականություններ:»:

Հոդված 5. Օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասում «աշխատանքային կարգապահական ներքին կանոնները» բառերը փոխարինել «ներքին կարգապահական կանոնները» բառերով:

Հոդված 6. Օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Պետական ծառայության ղեկավարման մարմինը Աշխատակազմի ղեկավարն է, որն ի պաշտոնե Ազգային ժողովի Գլխավոր քարտուղարն է:»:

Հոդված 7. Օրենքի 40-րդ հոդվածի «այդ պաշտոնները զբաղեցնող» բառերը հանել:

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: