Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-888-29.04.2010,26.01.2011-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի փետրվարի 20-ի  ՀՕ-308 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 105-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 9-րդ մասով.

«9. Եթե վարչապետը կամ Կառավարության անդամն առաջարկում է պատգամավորի կողմից հնչեցված բանավոր հարցին գրավոր պատասխանել, ապա պահպանվում է պատգամավորի` սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված մեկ բանավոր հարցով դիմելու իրավունքը:»:

Հոդված 2. Օրենքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` «Հեռուuտաընկերությամբ Ազգային ժողովի դռնբաց նիuտերի ուղիղ եթերով հեռարձակումը uկuվում է այդ մաuին Ազգային ժողովի որոշման ընդունումից հետո` 1 ժամվա ընթացքում: Ազգային ժողովի ինտերնետային կայքում Ազգային ժողովի դռնբաց նիստերի հեռարձակումը կատարվում է առցանց:»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, բացառությամբ սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի, որն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հոկտեմբերի 1-ից: