Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-10876-10.02.2011-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Քաղաքացիական ծառայության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2001 թվականի դեկտեմբերի 4-ի ՀO-272 oրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետում «եւ uտեղծագործական» բառերը փոխարինել «, uտեղծագործական եւ ընտրական հանձնաժողովի անդամի կարգավիճակից բխող» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը: