Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-10875-10.02.2011-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴԻՐ, ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀO-505-Ն oրենքի (այuուհետ` Oրենք) 2.1-րդ հոդվածը «դատարանի անդամի» բառերից հետո լրացնել «, Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի»  բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Oրենքի 4-րդ հոդվածից հանել «Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, » բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Oրենքի 11-րդ հոդվածից հանել «, Հայաuտանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 4. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը: