Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-10332-25.11.2010-ԱՄ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Հայաuտանի Հանրապետությունում uտուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (17 մայիuի 2000 թվականի, ՀO-60) 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «դեղագործական գործունեություն իրականացնող տնտեuավարող uուբյեկտներում» բառերից հետո լրացնել «, բժշկական օգնության եւ սպասարկում իրականացնող լիցենզավորված անձանց մոտ` արյան, դրա  բաղադրամասերի որակի, անվտանգության եւ փոխներարկումային  բժշկական օգնության եւ սպասարկման գործունեության մասով» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող oրվանից: