Armenian ARMSCII Armenian
Կ-137-03.10.2017-ԱՍ-011/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի ՀՕ-157-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի 1-ին կետի «դ» ենթակետը «անձանց» բառից հետո լրացնել «(բացառությամբ ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնող՝ պետական ծառայող չհանդիսացող անձանց, որոնց վրա տարածվում են միայն սույն օրենքի 28-րդ հոդվածի դրույթները)» բառերով.

2) 1-ին մասի 2-րդ կետում «աշխատողներ» բառը փոխարինել «, ինչպես նաեւ օտարերկրյա պետությունների եւ միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող միջոցների հաշվին ծրագրեր իրականացնող գրասենյակների աշխատողներ, որոնց վրա տարածվում է միայն սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի դրույթները» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի`

1) 2-րդ կետի «ա» պարբերությունից հանել «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պետական եւ ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների հետ առնչվելու համար,» բառերը,

2) ուժը կորցրած ճանաչել 6-րդ կետը:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 6-րդ մասը «մարմնում» բառից հետո լրացնել «(ծառայությունում)» բառով:

ՀՈԴՎԱԾ 4. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «2-րդ, 3-րդ 4-րդ, 6-րդ» թվերը փոխարինել «1.1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 3.1-ին, 3.2-րդ, 4-րդ» թվերով:

ՀՈԴՎԱԾ 5. Օրենքի 17-րդ հոդվածի`

1) վերնագրում եւ ամբողջ տեքստում «դիվանագիտական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց», «դիվանագիտական պաշտոն զբաղեցնող անձանց» բառերը փոխարինել «դիվանագետի» բառով` համապատասխան հոլովաձեւերով.

2) 1-ին մասը «մարմնում» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական այլ մարմին գործուղվելու դեպքում» բառերով, «դեպքի» բառից հետո լրացնել «ինչպես նաեւ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ հանդիսացող կամ հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող այն դիվանագետների, որոնց հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցները սահմանված են սույն օրենքի հավելված 1-ով կամ հավելված 2-ով»:

ՀՈԴՎԱԾ 6. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1.1-ին մասում «աշխատած» բառը փոխարինել «ծառայության» բառով:

ՀՈԴՎԱԾ 7. Օրենքի 19-րդ հոդվածը`

1) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մասով.

«1.1 Մրցույթի արդյունքով, ինչպես նաեւ արտամրցութային կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ կարգով պետական ծառայության հավասար պաշտոնում նշանակված պետական ծառայողը աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում վարձատրվում է իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցով:».

2) 2-րդ մասը «արտամրցութային» բառից հետո լրացնել «կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ» բառերով, «հավասար կամ առավել մոտ (0.1 միավորի տարբերությամբ)» բառերը փոխարինել «հավասար (0.01 միավորի տարբերությամբ)» բառերով.

3) 3-րդ մասը «արտամրցութային» բառից հետո լրացնել «կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ» բառերով, «հավասար» բառից հետո լրացնել «(0.01 միավորի տարբերությամբ)» բառերով.

4) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3.1-ին եւ 3.2-րդ մասերով.

«3.1. Սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 1.1-ին, 2-րդ կամ 3-րդ մասերով սահմանված դրույթները կիրառելու նպատակով պետական ծառայության առանձին տեսակների համար հավասար, բարձր կամ ցածր պաշտոնները որոշվում են սույն օրենքի 9-րդ հավելվածով հաստատված սանդղակների աղյուսակում տվյալ պաշտոնի զբաղեցրած դիրքով, բացառությամբ սույն հոդվածի 3.2-րդ մասով նախատեսված դեպքի: Եթե համապատասխան պաշտոնների համար հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցները տվյալ սանդղակի 1-ից 11-րդ մակարդակներում նույն են, ապա պաշտոնները համարվում են հավասար: Ցածր են համարվում այն պաշտոնները, որոնց հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցները համապատասխան սանդղակի 1-11-րդ մակարդակներում ցածր են զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար սահմանված գործակիցներից: Բարձր են համարվում այն պաշտոնները, որոնց հիմնական աշխատավարձի հաշվարման գործակիցները համապատասխան սանդղակի 1-11-րդ մակարդակներում բարձր են զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար սահմանված գործակիցներից:

3.2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության ծառայողների համար սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 3.1-ին մասով սահմանված հավասար, բարձր կամ ցածր պաշտոնները որոշվում են հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված տվյալ պետական ծառայության պաշտոնների անվանացանկում այդ պաշտոնի խումբը (ենթախումբը):».

5) ուժը կորցրած ճանաչել 5-րդ եւ 6-րդ մասերը.

6) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ մասերով.

«7. Համապատասխան մարմնի վերակազմակերպման կամ կառուցվածքային փոփոխության արդյունքում զինվորական, քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության պաշտոնը քաղաքացիական հատուկ ծառայության կամ քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի փոխվելու պարագայում տվյալ պաշտոնը զբաղեցնողին արտամրցութային կարգով քաղաքացիական հատուկ ծառայության կամ քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի նշանակելու դեպքում պահպանվում է զինվորական, քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության վերջին պաշտոնում համապատասխան ծառայողի համար սահմանված պաշտոնային դրույքաչափի (դրամական ապահովության) եւ լրավճարի չափը, եթե նոր պաշտոնի համար օրենքով սահմանված կարգով որոշվող պաշտոնային դրույքաչափը ցածր է: Տվյալ պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է բազային աշխատավարձի եւ սույն օրենքի 9-րդ հավելվածով սահմանված` այդ պաշտոնի ենթախմբի սանդղակում նրա զինվորական, քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության ստաժին համապատասխանող մակարդակի գործակցի արտադրյալով: Սույն մասով սահմանված վարձատրության պահպանվող չափի եւ սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշվող հիմնական աշխատավարձի չափի միջեւ տարբերությունը հաշվարկվում է մինչեւ այն պահը, երբ տվյալ պետական ծառայողի սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշվող հիմնական աշխատավարձի չափը կգերազանցի վարձատրության պահպանված չափից, որն այդ պահին համարվում է նրա հիմնական աշխատավարձը:

8. Զինվորական, քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության պաշտոնից ազատվելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական այլ ծառայության պաշտոնի նշանակվելու դեպքում պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է բազային աշխատավարձի եւ սույն օրենքի 9-րդ հավելվածով սահմանված` նրա պաշտոնի ենթախմբի սանդղակում նրա զինվորական, քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության ստաժին համապատասխանող մակարդակի գործակցի արտադրյալով, եթե առկա է սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված պայմանը:

9. Համապատասխան մարմնի վերակազմակերպման կամ կառուցվածքային փոփոխության դեպքում պետական ծառայողին զինվորական ծառայության, քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության պաշտոնում նշանակելու դեպքում հիմնական աշխատավարձը որոշելու համար հաշվի է առնվում միայն զինվորական, քրեակատարողական կամ փրկարարական ծառայության ստաժը` առկայության դեպքում:»:

ՀՈԴՎԱԾ 8. Օրենքի 20-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասում «միեւնույն» բառը փոխարինել «հավասար» բառով.

2) 1.1-ին մասում «դիվանագիտական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց» բառերը փոխարինել «դիվանագետի» բառով, հանել «հավասարազոր» բառը.

3) 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Պետական ծառայողի համար պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկելիս 19-րդ հոդվածի 1.1-ին, 2-րդ եւ 3-րդ մասերով սահմանված դրույթները գործում են, եթե պետական ծառայության ստաժի ընդմիջումը չի գերազանցում սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետը, կամ եթե պետական ծառայողը պաշտոնից ազատվելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում զբաղեցրել է «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հանրային ծառայության պաշտոն (պաշտոններ): Հանրային ծառայության պաշտոն (պաշտոններ) զբաղեցնելու ժամանակահատվածը հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճի մեջ չի հաշվարկվում:»:

ՀՈԴՎԱԾ 9. Օրենքի 21-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասում «միավորով» բառը փոխարինել «մակարդակով» բառով.

2) 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված դեպքերում պետական ծառայողի պաշտոնի իջեցումը որպես կարգապահական տույժ կիրառելու դեպքերում պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման գործակիցը նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձն իջեցնում է մեկ մակարդակով, եթե աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում առկա է իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցին հավասար (0.01 միավորի տարբերությամբ) գործակից, հակառակ դեպքում պետական ծառայողը վարձատրվում է տվյալ սանդղակի ամենաբարձր գործակցով:»:

ՀՈԴՎԱԾ 10. Օրենքի 22-րդ հոդվածում`

1) 6-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«6. Պետական ծառայողը պարգեւատրվում է, եթե նրա կատարողականի կիսամյակային գնահատականը կամ կիսամյակային հաշվետվության վերաբերյալ պետական ծառայողի ղեկավարի տված եզրակացությունը դրական է, եւ նա այդ կիսամյակում աշխատել է վեց ամիս` ներառյալ ամենամյա կամ չվճարվող արձակուրդի, հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդի, ժամանակավոր անաշխատունակության, վերապատրաստման, գործուղման ժամանակահատվածները, բացառությամբ աշխատողի նախաձեռնությամբ վերապատրաստման գործուղվելու այն ժամանակահատվածի, որի ընթացքում գործատուի հայեցողությամբ վարձատրություն չի նախատեսվում: Ընդ որում սույն կետով նախատեսված ժամանակահատվածում ներառվում է նաեւ պետական ծառայողի ծառայողական քննության եւ (կամ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված կարգով պաշտոնավարության ժամանակավոր դադարեցման ժամանակահատվածները, եթե ծառայողը այդ հիմքով չի ազատվում պաշտոնից:».

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 6.1-ին, 6.2-րդ, 6.3-րդ մասերով.

«6.1. Մեկ կիսամյակի ընթացքում առանց աշխատանքի ընդհատման պետական մի մարմնից պետական մեկ այլ մարմին տեղափոխման դեպքում պետական ծառայողը չի զրկվում պարգեւատրման իրավունքից, եթե նրա կիսամյակային հաշվետվությունները կամ կիսամյակային կատարողականները գնահատվել են դրական: Այդ դեպքում պետական ծառայողը պարգեւատրվում է այն մարմնից, որտեղ տվյալ կիսամյակի աշխատած օրերն ավելի շատ են, իսկ հավասար լինելու պարագայում՝ այն մարմնից, որտեղ այդ պահի դրությամբ աշխատում է:

6.2. Պետական ծառայողը չի պարգեւատրվում, եթե կիսամյակային հաշվետվությունը կամ կիսամյակային կատարողականը գնահատվել է բացասական:

6.3. Պետական ծառայողը պաշտոնից ազատման դեպքում պարգեւատրվում է, եթե առկա է սույն հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված պայմանը եւ պարգեւատրման պահին գտնվում է կադրերի ռեզերվում (բացառությամբ քաղաքացիական ծառայության կադրերի երկարաժամկետ ռեզերվում) կամ տվյալ մարմնում զբաղեցնում է այլ պաշտոն:».

3) 8-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«8.Պետական ծառայողի կատարողականի գնահատման եւ դրա հիման վրա պարգեւատրման հաշվարկման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 11. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում» բառերը փոխարինել «կադրերի ռեզերվում (բացառությամբ քաղաքացիական ծառայության կադրերի երկարաժամկետ ռեզերվի)» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 12. Օրենքի 27-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասում «Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության եւ դրամական օգնության» բառերը փոխարինել «Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց դրամական օգնության, կադրերի ռեզերվում (կադրերի տրամադրության տակ) գտնվելու» բառերով.

2) 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Պետական ծառայողին Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված արձակման նպաստ չի վճարվում պաշտոնից ազատման այն դեպքերում, երբ կադրերի ռեզերվում գտնվելու ժամանակահատվածում օրենքով սահմանված կարգով նրա համար նախատեսված է վարձատրություն:»:

ՀՈԴՎԱԾ 13. Օրենքի 28-րդ հոդվածի`

1) վերնագիրը «զբաղեցնող» բառից հետո լրացնել «` պետական ծառայող չհանդիսացող» բառերով.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 2-րդ մասով.

«2. Օրենքով նախատեսված դեպքում կադրերի ռեզերվից (բացառությամբ քաղաքացիական ծառայության կադրերի երկարաժամկետ ռեզերվի) պետական ծառայության ժամանակավորապես թափուր պաշտոն զբաղեցնելու դեպքում աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում տվյալ անձի հիմնական աշխատավարձը որոշվում է իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափը որոշող գործակցին հավասար (0.01 միավորի տարբերությամբ) գործակցով, իսկ դրա բացակայության դեպքում` առավել մոտ գործակցով:»:

ՀՈԴՎԱԾ 14. Օրենքի 32-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 2.1-ին մասով.

«2.1. Պետական ծառայողի համար սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պաշտոնի փոփոխման պայմանը չի տարածվում համապատասխան մարմնի վերակազմակերպման կամ կառուցվածքային փոփոխության կամ անվանափոխության կամ օրենքով սահմանված այլ դեպքերում արտամրցութային կարգով կամ ռոտացիայի հիման վրա հավասար կամ բարձր պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքերի վրա: Այս դեպքերում պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը որոշվում է սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 1.1-ին կամ 2-րդ մասերով սահմանված կարգով, ընդ որում`

1) հավասար պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից սահմանված (պահպանված) հիմնական աշխատավարձի չափը պահպանվում է մինչեւ այն պահը, երբ տվյալ պետական ծառայողի համար սույն օրենքով սահմանված կարգով որոշված գործակցի եւ բազային աշխատավարձի արտադրյալը ավելի բարձր կլինի սույն հոդվածի համաձայն պահպանված հիմնական աշխատավարձի չափից:

2) բարձր պաշտոնի փոխադրման (նշանակման) դեպքում, եթե պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը ցածր է լինում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից սահմանված (պահպանված) հիմնական աշխատավարձի չափից, ապա սույն օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով որոշված հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ պահպանվում է պետական ծառայողի 2014 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ հիմնական աշխատավարձի եւ սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 10-րդ մասով սահմանված կարգով որոշված հիմնական աշխատավարձի (որը պետք է ներառի նաեւ սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված բնականոն աճը) տարբերությունը մինչեւ այն պահը, երբ բազային աշխատավարձի փոփոխության դեպքում նրա հիմնական աշխատավարձի բարձրացված չափը կգերազանցի նաեւ այդ տարբերությունը: Ընդ որում, սույն հոդվածով նախատեսված կարգով պահպանված աշխատավարձի չափի տարբերությունը նվազեցվում է բազային աշխատավարձի փոփոխման եւ (կամ) սույն օրենք 20-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համապատասխան աշխատավարձի բնականոն աճի կիրառման դեպքում` հիմնական աշխատավարձի բարձրացման չափով:»:

ՀՈԴՎԱԾ 15. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

2. Սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի 6-րդ մասի եւ 14-րդ հոդվածի դրույթները տարածվում են նաեւ 2014 թվականի հուլիսի 1-ից հետո մինչեւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու օրը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության հանրապետական գործադիր մարմնի համակարգում վերակազմակերպման կամ կառուցվածքային փոփոխության կամ անվանափոխության դեպքում արտամրցութային կարգով պաշտոնի փոխադրված (նշանակված) պետական ծառայողների վարձատրության հաշվարկման վրա:

3. Սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի դրույթները տարածվում են նաեւ 2014 թվականի հուլիսի 1-ից հետո մինչեւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելու օրը համապատասխան մարմնի, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության հանրապետական գործադիր մարմնի, վերակազմակերպման կամ կառուցվածքային փոփոխության կամ անվանափոխության կամ օրենքով սահմանված այլ դեպքերում արտամրցութային կարգով կամ ռոտացիայի հիման վրա հավասար կամ բարձր պաշտոնի փոխադրված (նշանակված) պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման վրա : Սույն օրենքի 14-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով պահպանված աշխատավարձի չափի տարբերությունը, սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո, վճարվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով տվյալ մարմնի համար նախատեսված պարգեւատրման, նյութական խրախուսման եւ զարգացման ֆոնդի կամ աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներից՝ դրանց առկայության դեպքում, որպես լրավճար: Սույն կետով սահմանված դրույթը չի տարածվում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության հանրապետական գործադիր մարմնի վրա :

4. Սույն հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված աշխատավարձի տարբերությունը համարվում է լրավճար:

5. Սույն հոդվածի 2-րդ եւ 3-րդ մասերում սահմանված վարձատրության հաշվարկը կիրառվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո եւ նշված օրվան նախորդող ժամանակահատվածների համար պետական ծառայողներին տրված վարձատրության վերահաշվարկ չի իրականացվում:


ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ

1. Անհրաժեշտությունը

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը մշակվել է «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` նաեւ Օրենք) որոշ դրույթների հստակեցման, Օրենքում ամբողջական լուծում չգտած հարցերի կարգավորման, ինչպես նաեւ «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի եւ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի միջեւ առկա հակասության վերացման նպատակով:

2. Ընթացիկ իրավիճակը եւ տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքն ՀՀ ԱԺ-ի կողմից ընդունվել է 2013թ. դեկտեմբերի 12-ի եւ ուժի մեջ է մտել 2014թ. հուլիսի 1-ից: Օրենքի ընդունմամբ պետական իշխանության բոլոր մարմիններում ներդրվեց վարձատրության միասնական համակարգ: Համակարգով ամբողջությամբ կանոնակարգվեցին պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց հիմնական եւ լրացուցիչ աշխատավարձերի սահմանման, սոցիալ-աշխատանքային հիմնական երաշխիքների տրամադրման, ինչպես նաեւ բազային աշխատավարձի որոշման մեխանիզմները:

Օրենքի գործողության երկու տարիների ընթացքում արձանագրվել են հարցեր, որոնց լուծումը պահանջում է Օրենքի որոշ դրույթների առավել հստակեցում: Միաժամանակ վեր են հանվել խնդիրներ, որոնք կապված են պետական ծառայության մի տեսակից մեկ այլ տեսակի անցման դեպքում ծառայողների վարձատրության խնդիրների կանոնակարգմանը: Նախագծով համապատասխանեցվում եւ հստակեցվում են կատարողականի եւ հաշվետվության հիման վրա պետական ծառայողների պարգեւատրման սկզբունքները:

Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց հիմնական եւ լրացուցիչ աշխատավարձերի սահմանման կարգավորումները տրված են Օրենքով, սակայն «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված է, որ հարկադիր ծառայողի արտաժամյա ծառայության համար հավելավճարի չափը եւ վճարման կարգը սահմանում է ՀՀ կառավարությունը: Ընդ որում, վերջինս Օրենքի համաձայն հանդիսանում է ոչ թե հավելավճար այլ հավելում:

3. Կարգավորման նպատակը եւ բնույթը

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) 1-ին հոդվածով առաջարկվում է Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետը «անձանց» բառից հետո լրացնել «(բացառությամբ ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնողների)» բառերով: Առաջարկությունը պայմանավորված է հետեւյալով. Օրենքի 1-ին հոդվածի համաձայն այն սահմանում է «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց, հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատողների վարձատրության սկզբունքները, կարգավորում է նրանց հիմնական եւ լրացուցիչ աշխատավարձերի, պարգեւատրման, դրամական օգնության կազմակերպման եւ վարձատրության հետ կապված այլ հարաբերությունները:

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պետական պաշտոններն են՝ քաղաքական (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների պաշտոնների), հայեցողական (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների, Երեւանի գլխավոր ճարտարապետի, Երեւանի վարչական շրջանի ղեկավարի եւ նրա տեղակալի, Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների օգնականների, Երեւանի գլխավոր ճարտարապետի օգնականի պաշտոնների), քաղաքացիական, ինչպես նաեւ պետական ծառայության պաշտոնները։ «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով պետական ծառայողները պետական ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված որեւէ պաշտոն (բացառությամբ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի) զբաղեցնող կամ օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգով պետական ծառայության համապատասխան կադրերի ռեզերվում գտնվող անձն է: Հարկ է նշել, որ Օրենքի 28-րդ հոդվածը անդրադարձել է պետական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության կարգին, որով հիշյալ կատեգորիայի անձանց համար սահմանված է միայն հիմնական աշխատավարձ: Օրենքի այլ հոդվածներով սահմանված երաշխիքները վերաբերում են միայն պետական ծառայողներին: Հիշյալով պայմանավորված Օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետը հստակեցվում է:

Նախագծով հստակեցվում է նաեւ ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմնից պետական այլ մարմին գործուղվելու դեպքում դիվանագետի վարձատրության կարգը, ինչպես նաեւ ռոտացիայի հիման վրա օտարերկրյա պետություններում գործող դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայելու ժամանակահատվածը աշխատավարձի բնականոն աճի մեջ հաշվարկելու դրույթը` հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ռոտացիայի ժամանակահատվածում դիվանագիտական ծառայողը կարող է պաշտոնի առաջխաղացում ունենալ: Հստակեցվում է նաեւ Պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության ծառայողների ստաժի համար տրվող հավելավճարի վճարման կարգը:

Օրենքի 19-րդ հոդվածում առաջարկվող լրացումները` հավասար, բարձր եւ ցածր պաշտոնների սահմանումների առումով, նպատակ ունեն Օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, ինչպես նաեւ Նախագծով առաջարկվող 1.1-ին մասով սահմանված դրույթները կիրառելի դարձնել Օրենքի 9-րդ հավելվածով վարձատրվող բոլոր պետական ծառայողների համար:

Օրենքի 19-րդ հոդվածում նախատեսվում է սահմանել դրույթներ զինվորական ծառայությունից պետական այլ ծառայության անցնելու, կամ պետական այլ ծառայությունից զինվորական ծառայության անցնելու, ինչպես նաեւ վերակազմակերպման հետեւանքով զինվորական ծառայության պաշտոնից քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնի նշանակման դեպքում ծառայողի հիմնական աշխատավարձի որոշման վերաբերյալ:

Հստակեցվում է կիսամյակային հաշվետվությունների հիման վրա պարգեւատրման կարգը` կատարողականի եւ կիսամյակային հաշվետվությունների հիման վրա պարգեւատրման պայմանները պետական բոլոր ծառայողների (բացառությամբ զինծառայողների, քրեկատարողական եւ փրկարար ծառայության ծառայողների) համար հավասարեցնելու նպատակով: Պետական ծառայողի բնականոն աճի համար հաշվարկվող անընդմեջ ստաժի պայման է առաջարկվում սահմանել նաեւ պետական ծառայության ստաժի ընդհատումից հետո մեկ ամսվա ընթացքում հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու ժամանակահատվածը:

Հաշվի առնելով աշխատանքից ազատման դեպքում ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 129-րդ հոդվածով անձի համար երաշխավորված եկամուտ ունենալու իրավունքը, Օրենքի 27-րդ հոդվածում հստակեցվում է պաշտոնից ազատելու դեպքում արձակման նպաստ ստանալու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը:

Օրենքի անցումային դրույթներում սահմանվում է 2014թ. հուլիսի 1-ից պահպանված բարձր աշխատավարձերի չնվազեցման դեպքերը ծառայողի պաշտոնի առաջխաղացման, ինչպես նաեւ վերակազմակերպման հետեւանքով այլ պաշտոնի նշանակման դեպքերում, միաժամանակ ուժը կորցրած է ճանաչվում Օրենքի 19-րդ հոդվածի 5-րդ մասը:

Նախագծով նախատեսվում է «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 4-րդ մասից հանել «Արտաժամյա ծառայության համար վճարվում է հավելավճար` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով եւ չափով:» նախադասությունը:

4. Ակնկալվող արդյունքը

Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է իրավակիրառական պրակտիկայում ի հայտ եկած խնդիրների իրավական լուծումների ապահովում:ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունման առնչությամբ այլ օրենքների ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

Օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունման կապակցությամբ այլ օրենքների ընդունման անհրաժեշտություն չկա:ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունման առնչությամբ պետական բյուջեի եկամուտների էական նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման վերաբերյալ

Օրենքների նախագծերի փաթեթի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեի եկամուտների էական նվազեցում կամ ծախսերի ավելացում չի նախատեսվում:ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին» ՀՀ օրենքների նախագծերի՝ բնապահպանության բնագավառում կարգավորման

1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին» ՀՀ օրենքների նախագծերի (այսուհետ` Օրենքներ) ընդունման արդյունքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, բուuական եւ կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների վրա բացասական հետեւանքներ չեն առաջանա:

2. Օրենքների նախագծերի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների վրա բացասական հետեւանքներ չեն առաջանա:

3. Օրենքների նախագծերը բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում, այդ ոլորտը կանոնակարգող իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին եւ պահանջներին չի հակասում:

Օրենքների կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում կանխատեuվող հետեւանքների գնահատման եւ վարվող քաղաքականության համեմատական վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում է:ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին» ՀՀ օրենքների նախագծերի՝ մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման մասին

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին» ՀՀ օրենքների նախագծերով (այսուհետ` Նախագծեր) կատարվում են մի շարք փոփոխություններ, մասնավորապես` հստակեցվում է ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմնից պետական այլ մարմին գործուղվելու դեպքում դիվանագետի վարձատրության եւ կիսամյակային հաշվետվությունների հիման վրա պարգեւատրման կարգերը, ինչպես նաեւ նախատեսվում է սահմանել աշխատանքից ազատելու դեպքում արձակման նպաստ ստանալու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը եւ 2014թ. հուլիսի 1-ից պահպանված բարձր աշխատավարձերի չնվազեցման դեպքերը` ծառայողի պաշտոնի առաջխաղացման, ինչպես նաեւ վերակազմակերպման հետեւանքով այլ պաշտոնի նշանակման ժամանակ:

Նախագծերով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որեւէ առանձին ապրանքային շուկայի հետ, ուստի եւ Նախագծերի ընդունմամբ որեւէ առանձին ապրանքային շուկայում մրցակցային դաշտի վրա ազդեցություն լինել չի կարող:

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` արձանագրվել է Նախագծերի ընդունմամբ մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն:ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին» ՀՀ օրենքների նախագծերի՝ տնտեսական, այդ թվում փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին» ՀՀ օրենքների նախագծերով (այսուհետ` Նախագծեր)` տնտեսական, այդ թվում փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման նպատակով իրականացվել են նախնական դիտարկումներ:

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագծերով կատարվում են մի շարք փոփոխություններ, մասնավորապես` հստակեցվում է ՀՀ դիվանագիտական ծառայության մարմնից պետական այլ մարմին գործուղվելու դեպքում դիվանագետի վարձատրության եւ կիսամյակային հաշվետվությունների հիման վրա պարգեւատրման կարգերը, ինչպես նաեւ նախատեսվում է սահմանել աշխատանքից ազատելու դեպքում արձակման նպաստ ստանալու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը եւ 2014թ. հուլիսի 1-ից պահպանված բարձր աշխատավարձերի չնվազեցման դեպքերը` ծառայողի պաշտոնի առաջխաղացման, ինչպես նաեւ վերակազմակերպման հետեւանքով այլ պաշտոնի նշանակման ժամանակ:

Նախագծերի ընդունման եւ կիրարկման արդյունքում գործարար եւ ներդրումային միջավայրի վրա նախատեսվում է չեզոք ազդեցություն:ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», ««Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի վերաբերյալ

««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին», ««Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերն իրենց մեջ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1205-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 9-րդ կետով նախատեսված որեւէ կոռուպցիոն գործոն չեն պարունակում:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի՝ բյուջետային բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման վերաբերյալ

Ներկայացված նախագծերը, ընդունվելու կամ չընդունվելու դեպքում, համայնքների բյուջեների մուտքերի եւ ելքերի, ինչպես նաեւ բյուջետային բնագավառում քաղաքականության փոփոխմանը չի հանգեցնում:

Նախագծերը ընդունվելու դեպքում պետական բյուջեի ելքերի մասով կարող է հանգեցնել պետական բյուջեի ծախսերի ավելացման, ինչը հնարավոր չէ կանխատեսել համապատասխան դեպքերի քանակի անկանխատեսելիության պատճառով:

Հաշվի առնելով, որ նախագծերի ընդունման դեպքում կարող են առաջանալ եկամտային հարկով հարկվող լրացուցիչ եկամուտներ, նախագծերի ընդունման ազդեցությունը պետական բյուջեի հարկային եկամուտների վրա կարող է լինել դրական:ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին» ՀՀ օրենքների նախագծերի ընդունման դեպքում

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին» ՀՀ օրենքների նախագծերի ընդունումն առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա:

Եզրակացություն

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին» ՀՀ օրենքների նախագծերի՝ սոցիալական պաշտպանության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման

««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին» ՀՀ օրենքների նախագծերի (այսուհետ` Նախագծեր) սոցիալական ազդեցության գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածի եւ ՀՀ կառավարության 2010թ. հունվարի 14-ի N 18-Ն որոշման համաձայն:

Նախագծերի սոցիալական ազդեցության գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության ոլորտի եւ դրա առանձին ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների եւ դրանց ինդիկատորների հիման վրա:

Նախագծերը`

ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեuանկյունից ունի դրական ազդեցություն,

բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից` դրական ազդեցություն:

Տեղեկանք գործող օրենքի փոփոխվող հոդվածների վերաբերյալ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

պարոն ԱՐԱ ԲԱԲԼՈՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Բաբլոյան

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 109-րդ եւ <<Ազգային ժողովի կանոնակարգ>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 65-րդ հոդվածների` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, որպես օրենսդրական նախաձեռնություն, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով է ներկայացնում «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը:

Oրենքների նախագծերի փաթեթին կից ներկայացվում են օրենքների ընդունման հիմնավորումը, օրենքների ընդունման առնչությամբ այլ օրենքների ընդունման անհրաժեշտության բացակայության եւ գործող օրենքների փոփոխվող հոդվածների մասին տեղեկանքները, Հայաստանի Հանրա՟պետության պետական բյուջեի եկամուտների էական նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եզրակացությունը, օրենքների նախագծերի փաթեթի կարգավորման ազդեցության գնահատականները, ինչպես նաեւ օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 1145-Ա որոշումը։

Միաժամանակ հայտնում ենք, որ, նշված օրենքների նախագծերի փաթեթը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովում քննարկելիս, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ (հիմնական զեկուցող) է նշանակվել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը:


Հարգանքով`
ԿԱՐԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒ Մ

22 սեպտեմբերի 2017 թվականի N 1145 - Ա

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ «ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 65-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ է.

1. Հավանություն տալ «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաuտանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատա՟րելու մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը:

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օրենսդրական նախաձեռնու՟թյունը սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏ  Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

2017 թ. հոկտեմբերի 2
Երեւան