Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Պ-110-07.08.2017-ՊԻՄԻ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի փետրվարի 21-ի դատական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 11.1-րդ հոդվածում «գործերը» բառից հետո լրացնել «, այդ թվում մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության շրջանակներում ներկայացվող միջնորդությունները, դատական հանձնարարություններն ու դատական ակտերի կատարման հետ կապված միջնորդությունները» բառերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 21.2-րդ հոդվածի՝

1) 1-ին մասում «եւ վարչական գործերն» բառերը փոխարինել «, վարչական գործերը, այդ թվում մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության շրջանակներում ներկայացվող միջնորդությունները, դատական հանձնարարություններն ու դատական ակտերի կատարման հետ կապված միջնորդությունները» բառերով:

2) 3-րդ մասում «մինչեւ քսանհինգ» թիվը փոխարինել «հինգ» թվով,

3) ուժը կորցրած ճանաչել 4-րդ,  12-13-րդ մասերը:

4) 5-րդ մասում «Դատարանների նախագահների խորհուրդը» բառերը փոխարինել «Բարձրագույն դատական խորհուրդ» բառերով, իսկ «առավելագույն տոկոսաչափը (քսանհինգ տոկոսը)» բառերը փոխարինել «հինգ տոկոսը» բառերով:

5) 6-րդ մասում «Դատարանների նախագահների խորհուրդը» բառերը համապատասխան հոլովաձեւերով փոխարինել «Բարձրագույն դատական խորհուրդը» բառերով համապատասխան հոլովաձեւերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 21.4-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «Դատարանների նախագահների խորհուրդը» բառերը համապատասխան հոլովաձեւերով փոխարինել «Բարձրագույն դատական խորհուրդը» բառերով համապատասխան հոլովաձեւերով, իսկ «4-րդ» թիվը փոխարինել «3-րդ» թվով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

Տեղեկանք գործող օրենքի փոփոխվող և լրացվող հոդվածների վերաբերյալ