Armenian ARMSCII Armenian
Կ-9786-25.10.2010-ՊԻ-010/2ամբ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 187-րդ հոդվածի 1-ին մասը «Անհատ ձեռնարկատիրոջ» բառերից հետո լրացնել «պետական հաշվառումը» բառերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի 1-ին մասը «գրանցման» բառից հետո լրացնել «, հաշվառման» բառով:

Հոդված 3.  Օրենսգրքի  212-րդ  հոդվածի  1-ին  մասում «կազմակերպություններում կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված անձանց» բառերը փոխարինել «կազմակերպություններում կամ անհատ ձեռնարկատերի» բառերով:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 280-րդ հոդվածի 1-ին մասում «գրանցման» բառը փոխարինել «պետական գրանցման, հաշվառման» բառերով:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից: