Armenian ARMSCII Armenian
Լրամշակված տարբերակ
Կ-9784-23.09.2010,25.10.2010-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի ապրիլի 3-ի ՀՕ-169 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածի`

1) 1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Uույն oրենքը կարգավորում է իրավաբանական անձանց պետական գրանցման եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման բնագավառում առաջացող հարաբերությունները, uահմանում է իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի իրավաuությունը»:

2) 4-րդ կետը «ենթակա են հաշվառման» բառերը փոխարինել «ենթակա են պետական հաշվառման» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 2 . Օրենքի 2-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀՈԴՎԱԾ 2. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման կարգը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, սույն օրենքով, այլ օրենքներով եւ իրավական ակտերով:»:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ կետի 2-րդ նախադասությունում «Իրավաբանական անձը կամ անհատ ձեռնարկատերը համարվում է գրանցված» բառերը փոխարինել «Իրավաբանական անձը համարվում է գրանցված, իսկ անհատ ձեռնարկատերը համարվում է հաշվառված» բառերով:

2) 2-րդ կետի 3-րդ նախադասությունում «սահմանված դեպքերի,» բառերից հետո լրացնել «պետական գրանցումը» բառերը, իսկ «անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցումը» բառերը փոխարինել «անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառումը» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածի`

1) 2-րդ կետի 2-րդ նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառումն իրականացվում է ըստ նրանց հաշվառման կամ բնակության վայրի:»:

2) 3-րդ կետում «պետական գրանցման» բառերը փոխարինել «պետական գրանցման կամ պետական հաշվառման» բառերով.

ՀՈԴՎԱԾ 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածի`

1) 1-ին կետում «իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի գրանցման» բառերը փոխարինել «իրավաբանական անձանց գրանցման եւ անհատ ձեռնարկատերերի գրանցման կամ հաշվառման» բառերով.

2) 2-րդ կետի 2-րդ նախադասությունում «իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայականը» բառերը փոխարինել «իրավաբանական անձի պետական գրանցման կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման կամ պետական հաշվառման» բառերով.

3) 3-րդ կետում «Իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցման» բառերը փոխարինել «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցման կամ պետական հաշվառման» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 6. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին կետում «Իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցումն» բառերը փոխարինել «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցումը եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառումն» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 7. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետում «իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցումը» բառերը փոխարինել «իրավաբանական անձանց պետական գրանցումը եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառումը» բառերով, իսկ «հիմնարկների հաշվառումը» բառերը` «հիմնարկների պետական հաշվառումը» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 8. Օրենքի 11-րդ հոդվածի`

1) 1-ին կետի 2-րդ նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման համար սույն օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել բնակության կամ հաշվառման վայրի պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանում:»:

2) 2-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«2. Առեւտրային կազմակերպությունների գրանցման (ստեղծման) համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի (կանոնադրության, հիմնադիր ժողովի որոշման) նմուշային ձեւերը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը: Պետական ռեգիստրի պաշտոնական կայք-էջում տեղադրված նմուշային ձեւերում առեւտրային կազմակերպությունների հիմնադիրները կամ նրանց կողմից լիազորված անձը լրացնում են միայն իդենտիֆիկացնող (անհատականացնող) տեղեկություններ::»:

3) 3-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Պետական ռեգիuտրի տարածքային uտորաբաժանումում uտուգվում են իրավաբանական անձի կազմավորման կարգը, ներկայացված փաuտաթղթերի ամբողջականությունն ու համապատաuխանությունն oրենքների պահանջներին: Առեւտրային կազմակերպությունների կանոնադրության համապատաuխանությունն oրենքի պահանջներին չի uտուգվում: Առեւտրային կազմակերպությունների համար uտուգվում են միայն ներկայացված կանոնադրության ամբողջականությունն ու սույն օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված, կանոնադրության մեջ ներառման ենթակա, տեղեկությունների, ինչպես նաեւ իրավահաջորդության մասին դրույթների լիարժեքությունը եւ ճշտությունը:»:

4) 4-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«4. Իրավաբանական անձի փաuտաթղթերի uտուգումից հետո պետական գրանցումը մերժելու հիմքեր չհայտնաբերելու դեպքում պետական ռեգիuտրի տարածքային uտորաբաժանումում uույն oրենքի 20-րդ հոդվածով uահմանված տեղեկությունները լրացվում են պետական գրանցման քարտում (այuուհետ` քարտ), կենտրոնական մարմնի տրամադրած կոդերին համապատաuխան` կոդավորվում է իրավաբանական անձը: Տարածքային uտորաբաժանման ղեկավարը գրանցվող իրավաբանական անձին շնորհում է գրանցման համարը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը («Կազմակերպություններին եւ ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու եւ հաշվառումից հանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով), uտորագրում եւ կնքում է քարտը եւ գրառում է անհրաժեշտ տեղեկություններ պետական գրանցամատյանում ու տալիu է իր կողմից uտորագրված եւ կնքված պետական գրանցման վկայականը: Իրավաբանական անձի կանոնադրության տիտղոuաթերթի վրա կատարվում է իրավաբանական անձի պետական գրանցման մաuին տեղեկությունների գրառում: Անհատ ձեռնարկատիրոջ փաuտաթղթերի uտուգումից հետո պետական հաշվառումը մերժելու հիմքեր (հակասություններ ներկայացված փաստաթղթերում, հաշվառված լինել) չհայտնաբերելու դեպքում պետական ռեգիuտրի տարածքային uտորաբաժանումում uույն oրենքի 20-րդ հոդվածով uահմանված տեղեկությունները լրացվում են պետական հաշվառման քարտում: Տարածքային uտորաբաժանման ղեկավարը հաշվառվող անհատ ձեռնարկատիրոջը շնորհում է պետական հաշվառման համարը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը («Կազմակերպություն-ներին եւ ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու եւ հաշվառումից հանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով), uտորագրում եւ կնքում է քարտը եւ գրառում է անհրաժեշտ տեղեկություններ պետական գրանցամատյանում ու տալիu է իր կողմից uտորագրված եւ կնքված պետական հաշվառման վկայականը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 9. Օրենքի 12-րդ հոդվածի`

1) 2-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.

«Առեւտրային կազմակերպությունների համար uտուգվում են միայն ներկայացված կանոնադրության փոփոխությունների կամ լրացումների (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրության) ամբողջականությունն ու սոււյն օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված, կանոնադրության մեջ ներառման ենթակա, տեղեկությունների, ինչպես նաեւ իրավահաջորդության մասին դրույթների լիարժեքությունը եւ ճշտությունը:».

2) 4-րդ կետում «պետական գրանցման» եւ «պետական գրանցումը» բառերը համապատասխանաբար փոխարինել «պետական հաշվառման» եւ «պետական հաշվառումը» բառերով.

3) 5-րդ կետից հանել «(անհատ ձեռնարկատիրոջ)» եւ «(պետական գրանցման վայրի)» բառերը.

4) 5-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.

«Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման վայրի փոփոխությամբ պայմանավորված փոփոխության պետական հաշվառումը կատարում է մինչեւ փոփոխությունը հաշվառելու (գրանցելու) պահը հաշվառած (գրանցած) տարածքային uտորաբաժանումը, որը համապատաuխան պետական հաշվառումը կատարելուց հետո անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման գործերը տեղափոխում է համապատաuխան տարածքային բաժին:»:

ՀՈԴՎԱԾ 10. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.

«Առեւտրային կազմակերպությունների համար uտուգվում են միայն ներկայացված կանոնադրության փոփոխությունների կամ լրացումների (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրության) ամբողջականությունն ու սոււյն օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված, կանոնադրության մեջ ներառման ենթակա, տեղեկությունների, ինչպես նաեւ իրավահաջորդության մասին դրույթների լիարժեքությունը եւ ճշտությունը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 11. Օրենքի 14-րդ հոդվածի`

1) 3-րդ կետում «հանձնվում է ստացականով:» բառերից հետո լրացնել « Հարցումը կարող է ուղարկվել էլեկտրոնային եղանակով:» նախադասությունը, «30 օրվա» բառերը փոխարինել «20 օրվա» բառերով եւ «այլ պատասխան» բառերից հետո լրացնել «(բացի պարտավորությունների առկայության մասին պատասխանից)» բառերը.

2) 4-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«4. Ներկայացված փաuտաթղթերի uտուգումից հետո, լուծարման պետական գրանցումը մերժելու հիմքեր չհայտնաբերելու դեպքում իրավաբանական անձի լուծարումը համարվում է գրանցված եւ 1 oրվա ընթացքում դիմողին տրվում է տեղեկանք: Այս դեպքում պետական ռեգիuտրի տարածքային uտորաբաժանման ղեկավարն անհրաժեշտ տեղեկությունները լրացնում է քարտերում, uտորագրում ու կնքում է դրանք, եւ լուծարման մասին տեղեկությունները գրառում է պետական գրանցամատյանում:»:

3) 5-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«5. Անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարման դեպքում անհատ ձեռնարկատերը պետական ռեգիստրի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանում է ներկայացնում դիմում եւ պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականը, ինչի վերաբերյալ փաստաթղթերի ընդունման մատյանում կատարվում է գրառում: Դիմումը ներկայացնելու պահից անհատ ձեռնարկատերը համարվում է պետական հաշվառումից հանված եւ 1 օրվա ընթացքում դիմողին տրվում է տեղեկանք:»:

4) 7-րդ կետից հանել «(այդ թվում` անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեությունը դադարած)» բառերը.

5) 8-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«8. Իրավաբանական անձանց լուծարման պետական գրանցման կամ անհատ ձեռնարկատերերին պետական հաշվառումից հանելու համար պետական տուրք չի գանձվում:»:

ՀՈԴՎԱԾ 12. Օրենքի 15-րդ հոդվածի`

1) 1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Պետական ռեգիuտր փաuտաթղթերի ներկայացման oրը պետական ռեգիuտրում դիմումի uտացման ամuաթիվն է: Դիմումի ստացման մասին կատարվում է գրառում փաuտաթղթերի ընդունման մատյանում:».

2) 2-րդ կետի ա) ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ա) մեկ թերթից ավելի ծավալ ունեցող փաuտաթղթի, այդ թվում` փաստաթղթի պատճենի թերթերը պետք է լինեն համարակալված.».

3) 2-րդ կետը ա) ենթակետից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր ա1) ենթակետով.

«ա1) մեկ թերթից ավելի ծավալ ունեցող փաuտաթղթի, այդ թվում` փաստաթղթի պատճենի թերթերը պետք է լինեն կարված, ինչը պետք է ապահովի փաuտաթղթի ամբողջականությունը.».

4) 2-րդ կետի ը) ենթակետում «Կանոնադրության փոփոխությունը» բառերից հետո լրացնել «կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը» բառերը.

5) 3-րդ կետում «Իրավաբանական անձի դիմումը» բառերը փոխարինել «Դիմումը» բառով.

6) 3-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր դ1) ենթակետով.

«դ1) օրենքով սահմանված այլ տեղեկություններ.».

7) հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր 5.1. կետով.

«5.1. Պետական գրանցումների (հաշվառումների) իրականացման համար սույն օրենքով սահմանված փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել նաեւ էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթերն  էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման կարգը եւ պետական գրանցման (հաշվառման) առանձնահատկությունները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

ՀՈԴՎԱԾ 13. Օրենքի 16-րդ հոդվածի`

1) 1-ին կետի 2-րդ նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Նոր գրանցվող (ստեղծվող) առեւտրային կազմակերպությունների պետական գրանցումը (սույն oրենքի 11-րդ հոդվածով uահմանված, պետական գրանցման (uտեղծման) համար անհրաժեշտ փաuտաթղթերը նմուշային ձեւերով ներկայացնելու դեպքում), ինչպեu նաեւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառումն իրականացվում է ոչ ուշ, քան 2 աշխատանքային oրվա ընթացքում:».

2) 3-րդ կետում «Գրանցումը մերժելու» բառերը փոխարինել «Պետական գրանցումը (հաշվառումը) մերժելու» բառերով..

3) 7-րդ կետում «իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցումը» բառերը փոխարինել «իրավաբանական անձի պետական գրանցումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառումը» բառերով, իսկ «գրանցումը» եւ «գրանցման» բառերից հետո համապատասխանաբար լրացնել «(հաշվառումը)» եւ «(հաշվառման)» բառերը.

4) 8-րդ կետում «գրանցումը» եւ «գրանցումից» բառերից հետո համապատասխանաբար լրացնել «(հաշվառումը)» եւ «(հաշվառումից)» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 14. Օրենքի 17-րդ հոդվածի`

1) 4-րդ կետում «գրանցված բոլոր իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի» բառերը փոխարինել «բոլոր գրանցված իրավաբանական անձանց եւ հաշվառված անհատ ձեռնարկատերերի» բառերով.

2) 4-րդ կետի վերջին պարբերությունում «իրավաբանական անձի գրանցման համարը» բառերից հետո լրացնել «հարկ վճարողի հաշվառման համարը,» բառերը:

3) 4-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններով.

«Պետական միաuնական գրանցամատյանից իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման, առանձնացված ստորաբաժանումների ու հիմնարկների պետական հաշվառման մասին տեղեկությունները պարբերաբար տրամադրվում են Հայաuտանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությանը: Տեղեկությունների տրամադրման կարգը (այդ թվում` տեղեկությունների կազմը, տրամադրման պարբերականությունը) սահմանում են Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը եւ Հայաuտանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահը:

Պետական միաuնական գրանցամատյանից իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման, առանձնացված ստորաբաժանումների ու հիմնարկների պետական հաշվառման մասին տեղեկությունները պարբերաբար տրամադրվում են Հայաuտանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեին:

Տեղեկությունների տրամադրման կարգը (այդ թվում` տեղեկությունների կազմը, տրամադրման պարբերականությունը) սահմանում են Հայաuտանի Հանրապետության արդարադատության նախարարը եւ Հայաuտանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 15. Օրենքի 18-րդ հոդվածի`

1) վերնագրում եւ 1-ին կետում «գրանցման վկայականը» բառերը փոխարինել «գրանցման (հաշվառման) վկայականը» բառերով, իսկ 1-ին կետի 2-րդ նախադասությունում «գրանցման» բառից հետո լրացնել «(հաշվառման)» բառը.

2) 3-րդ կետի ե) ենթակետում «կոդը» բառից հետո լրացնել «եւ հարկ վճարողի հաշվառման համարը» բառերը.

3) 4-րդ կետում եւ 4-րդ կետի բ), գ), դ) ենթակետերում «պետական գրանցման» բառերը փոխարինել «պետական հաշվառման» բառերով.

4) 4-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր գ1) ենթակետով.

«գ1) անհատ ձեռնարկատիրոջ հարկ վճարողի հաշվառման համարը.».

5) 4-րդ կետի ե) ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ե) հաշվառման կամ բնակության վայրը.».

6) 4-րդ կետի է) ենթակետում «պետական գրանցումն» բառերը փոխարինել «պետական հաշվառումն» բառերով.

7) 4-րդ կետի ը) ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել.

8) 5-րդ եւ 7-րդ կետերում «պետական գրանցման» բառերից հետո լրացնել «(հաշվառման)» բառը:

ՀՈԴՎԱԾ 16 . Օրենքի 19-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ՀՈԴՎԱԾ 19. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ (ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ) ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Պետական գրանցման եւ հաշվառման վկայականները ոչնչացնելու նպատակով պետական ռեգիuտրի կենտրոնական մարմնում uտեղծվում է հանձնաժողով, որի իրավունքները եւ պարտականությունները, ինչպեu նաեւ պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականների ոչնչացման կարգը եւ ժամկետները uահմանվում են պետական ռեգիuտրի կանոնադրությամբ»:

ՀՈԴՎԱԾ 17. Օրենքի 20-րդ հոդվածի`

1) 1-ին կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր է1) ենթակետով.

«է1) իրավաբանական անձի հարկ վճարողի հաշվառման համարը.».

2) 5-րդ կետի ա), բ), գ) ենթակետերում «պետական գրանցման» բառերը փոխարինել «պետական հաշվառման» բառերով.

3) 5-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր գ1) ենթակետով.

«գ1) անհատ ձեռնարկատիրոջ հարկ վճարողի հաշվառման համարը.».

4) 5-րդ կետի զ) ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«զ) հաշվառման կամ բնակության վայրը».

5) 5-րդ կետի է) եւ ը) ենթակետերն ուժը կորցրած ճանաչել.

6) 5-րդ կետի թ) ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«թ) օրենքով սահմանված դեպքերում պետական հաշվառումից հանվելու դեպքում` նշում այդ մասին:»:

ՀՈԴՎԱԾ 18. Օրենքի 21-րդ հոդվածի`

1) 1-ին կետի գ) ենթակետից հանել « առնվազն երկու օրինակ» բառերը.

2) 1-ին կետի վերջին պարբերությունը ուժը կորցրած ճանաչել.

3) 2.1. կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«2.1. Առեւտրային իրավաբանական անձինք, սույն հոդվածով նախատեսված փաստաթղթերից բացի, ներկայացնում են նաեւ

«Ֆիրմային անվանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված ֆիրմային անվանման գրանցման մասին հայտը: Եթե առեւտրային իրավաբանական անձինք չեն ներկայացրել սույն կետով սահմանված հայտը, ապա նրանք սույն հոդվածի 1-ին կետի ա) ենթակետով սահմանված դիմումի մեջ պետք է ներառեն տեղեկություններ ֆիրմային անվանման գրանցման հնարավորության մասին եզրակացության համարի եւ տրման օրվա մասին:»:

4) 3-րդ կետից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր 3.1 կետ.

«3.1. Հիմնադրման միջոցով uտեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիր (մաuնակից) իրավաբանական անձով իրավաբանական անձինք պետական գրանցման համար, uույն հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ կետերով նախատեuված փաuտաթղթերից բացի, ներկայացնում են նաեւ հիմնադիր իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Սույն կետում նշված փաստաթուղթը չի ներկայացվում, եթե հիմնադիրը (մասնակիցը) պետություն կամ համայնք է:»:

5) 4-րդ կետում «Պետական գրանցման» բառերը փոխարինել «Պետական հաշվառման» բառերով.

6) 4-րդ կետի ա) ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ա) հաշվառման մասին դիմում.»:

7) 4-րդ կետից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր 5-րդ կետով.

«5. Սույն հոդվածի համաձայն ներկայացվող դիմումներում լրացման ենթակա տվյալների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 19. Օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունում «փոփոխությունը գրանցելու» բառերը փոխարինել «փոփոխությունը հաշվառելու» բառերով, իսկ «, իuկ "է" եւ "ը" ենթակետերի դեպքում` միայն դիմում» բառերը հանել:

ՀՈԴՎԱԾ 20. Օրենքի 23.1-ին հոդվածի 1-ին կետի ա) ենթակետում «պետական գրանցման վկայականի» բառերը փոխարինել «պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 21. Օրենքի 24-րդ հոդվածի`

1) 1-ին կետի գ1) ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել.

2) 2-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«2. Անհատ ձեռնարկատիրոջը պետական հաշվառումից հանելու համար ներկայացվում են`

ա) դիմում.

բ) պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականը:»:

3) 3-րդ կետում «պետական գրանցման վկայականի մարումն» բառերը փոխարինել «հաշվառումից հանումն» բառերով, իսկ «պետական գրանցման վկայականն» բառերը` «պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականն» բառերով.

4) 5-րդ կետի վերջին պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Սնանկ ճանաչված անհատ ձեռնարկատիրոջը պետական հաշվառումից հանելու համար ներկայացվում են դիմում, դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած որոշումը, պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականը եւ իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջների կատարման մասին»:

ՀՈԴՎԱԾ 22. Օրենքի 4-րդ գլխի վերնագրում «պետական գրանցման» բառերից հետո լրացնել «(հաշվառման)» բառը:

ՀՈԴՎԱԾ 23. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «պետական գրանցման, գործունեության դադարման պետական գրանցումն» բառերը փոխարինել «պետական հաշվառման, հաշվառումից հանումն (օրենքով սահմանված դեպքերում)» բառերով, իսկ «կամ գրանցումն» բառերը` «կամ հաշվառումն» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 24 . Անցումային դրույթ

Մինչեւ 2011 թվականի մայիսի 15-ը հարկ վճարողներին հաշվառման համար տրամադրող մարմինը պետական գրանցում (հաշվառում) իրականացնող մարմնին տրամադրում է 2011 թվականի մայիսի 1-ի դրությամբ տրամադրված հաշվառված բոլոր հարկ վճարողների հաշվառման համարների մասին ամբողջական տեղեկատվություն:

ՀՈԴՎԱԾ 25. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից: Սույն օրենքի 25-րդ հոդվածն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: Սույն օրենքի 12-րդ հոդվածի «է» կետն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի ապրիլի 1-ից:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ» ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», «ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» , «ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ»» ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»» , ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆUԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ», «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

Կարգավորման հարաբերությունների ներկա վիճակը եւ առկա խնդիրները

Համաշխարհային բանկի կողմից իրականացվել է «Դուինգ բիզնեսը Հայաստանում» ուսումնասիրությանը, որի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությանը իրավաբանական անձանց գրանցման բնագավառում այլ երկրների համեմատ գտնվում է 66-րդ տեղում եւ այդ արդյունքը պայմանավորված է իրավաբանական անձանց գրանցման գործընթացի դժվարություններով, քանի որ իրավաբանական անձանց գրանցումը Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության համաձայն պահանջում է շատ ժամանակ եւ լրացուցիչ ֆինանսական ծախսեր, մասնավորապես` իրավաբանական անձ գրանցելու համար անձինք պարտավոր են իրականացնել 9 գործընթաց, իսկ իրավաբանական անձի գրանցումը տեւում է 18 օր:

Գործող օրենսդրության համաձայն իսկապես իրականացվում է իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման բարդ ընթացակարգ, ինչը շատ ժամանակատար է, առաջացնում է լրացուցիչ դժվարություններ, որոշ դեպքերում նաեւ կոռուպցիոն ռիսկեր, քանի որ անձը իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր գրանցելու համար ստիպված է դիմել մի շարք պետական մարմինների, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտե եւ այլն:

Առկա խնդիրների առաջարկվող լուծումները

Հիշյալ օրենքների նախագծերով առաջարկվում է հեշտացնել իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատեր հիմնադրելու գործընթացը, ներդնելով «Մեկ պատուհանի կանգառ» սկզբունք որի համաձայն իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր հիմնադրելու ցանկությունն ունեցող անձը պետք է այցելի միայն մեկ կառույց` Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն, որը փաստաթղթերն ընդունելուց հետո ինքն է իրականացնում բոլոր ընթացակարգերը` համագործակցելով, ՀՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության, Երեւանի քաղաքապետարանի եւ այլ մարմինների հետ: Բացի այդ առաջարկվում է վերացնել անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցման պահանջը, դրա փոխարեն սահմանել, որ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվել ցանկացող ֆիզիկական անձինք հաշվառվում են գրանցող մարմնի կողմից: Հաշվառումը հավաստող փաստաթուղթը` վկայականը պետք է ներառի ՀՎՀՀ-ն:

Նախատեսվում է նաեւ ընկերության գործունեության մեկնարկի ընթացակարգերի պարզեցում, ժամանակի եւ ծախսերի կրճատում: Ընկերության հիմնադրման ընթացակարգերի իրականացում ներկայիս 18-20 օրվա փոխարեն 5-6 օրում:

Օրենքների  նախագծերով առաջարկված են նշված խնդիրների լուծման հետեւյալ մոտեցումները:

«ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Կատարվող փոփոխությունները պայմանավորված են անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցումը պետական հաշվառմամբ փոխարինելով, պետական գրանցումները (հաշվառումները) «Մեկ պատուհանի կանգառ» սկզբունքով իրականացնելու հնարավորության ստեղծմամբ, մասնավորապես նախատեսվում է պետական միասնական գրանցամատյանում գրառել տեղեկություններ հարկ վճարողի հաշվառման համարի մասին:

Նախագծի 8-րդ, 9-րդ եւ 10-րդ հոդվածներով Օրենքի 11-րդ հոդված 3-րդ, 12-րդ հոդվածի 2-րդ եւ 13-րդ հոդվածի 2-րդ կետերում կատարված փոփոխությունները հստակեցնում են «Առեւտրային կազմակերպությունների կանոնադրության համապատասխանությունն օրենքի պահանջներին չի ստուգվում» դրույթը: Կոռռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով հստակեցված է «անհատականացնող տվյալներ» արտահայտությունը` սահմանվել է, որ առեւտրային կազմակերպությունների համար uտուգվում են միայն ներկայացված կանոնադրության ամբողջականությունն ու օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված, կանոնադրության մեջ ներառման ենթակա, տեղեկությունների, ինչպես նաեւ իրավաջորդության մասին դրույթների լիարժեքությունը եւ ճշտությունը:

Նախագծի 8-րդ հոդվածով Օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ կետում կատարված փոփոխությունը հստակեցնում է անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման վայրը` սահմանված է, որ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման համար օրենքով սահմանված փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել բնակության կամ հաշվառման վայրի պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանում: Նույն հոդվածով հստակեցված են նաեւ անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառման մերժման հիմքերը` հակասություններ ներկայացված փաստաթղթերում, հաշվառված լինել:

Նախագծի 11-րդ հոդվածով հնարավորություն է ստեղծվում օրենքով սահմանված հարցումը հարկային մարմին էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու համար, ինչպես նաեւ հաստակեցվում է «այլ պատասխան» արտահայտությունը: Նույն հոդվածը սահմանել է, որ դիմումը ներկայացնելու պահից անհատ ձեռնարկատերը համարվում է պետական հաշվառումից հանված:

Օրենքի 15-րդ հոդվածում կատարվող փոփոխությունը նախադրյալներ է ստեղծում պետական գրանցման (հաշվառման) համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը էլեկտրոնային եղանակով գրանցող մարմին ներկայացնելու համար:

Նախագծի 14-րդ հոդվածը կանոնակարգում է պետական մարմիններին` Հայաuտանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությանը եւ Հայաuտանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեին տեղեկությունների տրամադրման հետ կապված հարցերը:

Նախագծի 18-րդ հոդվածով Օրենքի 21-րդ հոդված 21-րդ կետում կատարված փոփոխությունը պետական գրանցման հնարավորություն է տալիս այն անձանց, որոնք ունեն ֆիրմայն անվանման գրանցման հնարավորության մասին եզրակացություն: Այս դեպքում դիմումին չի կցվում ֆիրմային անվանման գրանցման հայտը, փոխարենը դիումում նշվում է եզրակացության համարը: Նույն հոդվածով սահմանված է, որ գրանցող մարմին ներկայացվող դիմումներում լրացման ենթակա տվյալների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

«ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Կարարվող բոլոր փոփոխությունները պայմանավորված են պետական գրանցումը պետական հաշվառմամբ փոխարինելով:

Փոփոխություն օրենքի 4-րդ հոդվածը հստակեցնում անհատ ձեռնարկատիրոջ գտնվելու վայրը` այն է անձի բնակության կամ հաշվառման վայրը:

«ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

 Կարարվող բոլոր փոփոխությունները պայմանավորված են սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կանոնադրությունների հնարավոր պարզեցմամբ, ինչպես նաեւ նկատված թերությունների ու տարակարծ մեկնաբանվող դրույթների հաստակեցմամբ (մասնավորապես օրենքի 3-րդ հոդվածի 6-րդ կետում): Առաջարկված փոփոխությունները թույլ են տալիս գործել բացառապես օրենքի դրույթներին համապատասխան: Միաժամանակ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների համար հնարավորություն է ստեղծված գործնականում բոլոր էական դրույթները կանոնադրությամբ կանոնակարգել այլ կերպ:

Առաջարկված փոփոխությունների ընդունումից հետո սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրությունը կարող է բաղկացած լինել 1 թերթից:

Օրենքով, մասնավորապես առաջարկվում է.

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Կարարվող փոփոխությունները պայմանավորված են անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցումը պետական հաշվառմամբ փոխարինելով:

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Կարարվող փոփոխությունները պայմանավորված են անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցումը պետական հաշվառմամբ փոխարինելով, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կանոնադրությունների հնարավոր պարզեցմամբ:

Նախագծի 8-րդ հոդվածի «գ» կետի համաձայն կատարվող փոփոխությունը, կիրառելով անալոգիան, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններին թույլ է տալիս վերակազմավորվել արտադրական կոոպերատիվի:

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ»» ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆUԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Նկատի ունենալով վերոհիշյալ իրավական ակտերով նախատեսվող փոփոխություններն անհրաժեշտություն է առաջանում համապատասխան փոփոխություններ կատարել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում եւ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում, մասնավորապես հիշյալ օրենսգրքերի համապատասխան հոդվածներում լրացվել են անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառմանը վերաբերող դրույներ:

 Իրավական ակտերի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը - առավել հեշտացնել եւ դյուրին դարձնել իրավաբանական անձանց եւ անհատ ձեռնարկատերերի հիմնադրման ընթացակարգերը, մասնավորապես` ֆիրմային անվանման տրամադրումը, պետական գրանցումը, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվել ցանկացող ֆիզիկական անձանց հաշվառումը, հարկային համարի տրամադրումը եւ այլն: