Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-9917-30.09.2010-ՏՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի ՀO-518-Ն oրենքի (այuուհետ`Oրենք) 3-րդ հոդվածի 5-րդ պարբերության «վերամշակում,» բառից հետո լրացնել «մեծածախ առեւտուր» բառը,

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենքի 10-րդ հոդվածում «լիազորված պետական կառավարման մարմնի» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության» բառերով,

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 3-րդ մասից հանել «նշված գործունեության համար լիցենզիայի առկայության դեպքում» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 4. Օրենքի 14-րդ հոդվածի`

1. 2-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել,

2. 3-րդ մասից «եւ պատրաստման» բառերը հանել,

ՀՈԴՎԱԾ 5. Օրենքի 15-րդ հոդվածից հանել «գործունեության նշված տեսակի համար լիցենզիայի առկայության դեպքում» բառերը:,

ՀՈԴՎԱԾ 6. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր 15.1 հոդվածով

«ՀՈԴՎԱԾ 15.1 ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ

Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մեծածախ առեւտուրը իրականացվում է Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության uահմանած կարգով, գործունեության այդ տեuակի համար լիցենզիայի առկայության դեպքում:»:

ՀՈԴՎԱԾ 7. Օրենքի 16-րդ հոդվածից հանել «գործունեության նշված տեսակի համար լիցենզիայի առկայության դեպքում բառերը:»,

ՀՈԴՎԱԾ 8. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «գործունեության նշված տեսակի համար լիցենզիայի առկայության դեպքում բառերը:»,

ՀՈԴՎԱԾ 9. Օրենքի 20-րդ հոդվածից հանել «գործունեության նշված տեսակի համար լիցենզիայի առկայության դեպքում բառերը:»,

ՀՈԴՎԱԾ 10. Օրենքի 21-րդ հոդվածից հանել «գործունեության նշված տեսակի համար լիցենզիայի առկայության դեպքում: «,բառերը,

ՀՈԴՎԱԾ 11. Օրենքի 31-րդ հոդվածը ճանաչել ուժը կորցրած,

ՀՈԴՎԱԾ 12. Օրենքի 32-րդ հոդվածը ճանաչել ուժը կորցրած:

ՀՈԴՎԱԾ 13. Սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից: