Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-9901-30.09.2010-ՖՎ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. <<Լիցենզավորման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության 2001թ. մայիսի 30-ի N ՀՕ-193 օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով`

<<Աուդիտորական ծառայությունների իրականացման բնագավառում լիցենզավորման հետ կապված հարաբերությունները սույն օրենքով կարգավորվում են այնքանով, որքանով այն չի հակասում տվյալ բնագավառը կարգավորող օրենքներին եւ այլ իրավական ակտերին:>>:

Հոդված 2.   Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասում` լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների աղյուսակի 18-րդ` <<Գործունեության այլ բնագավառներ>> բաժնի 8-րդ կետի 8-րդ սյունակում <<Ը>> տառը փոխարինել <<Ո>> տառով:

Հոդված 3.   Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրվանից:


ՀԻՄՆԱՎՈՐՈւՄ

<<Լիցենզավորման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի ընդունման

<<Լիցենզավորման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի (այսուհետ` նախագիծ) 1-ին հոդվածով առաջարկվող լրացումը պայմանավորված է <<Աուդիտորական գործունեության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունմամբ, որով նախատեսվում են աուդիտորական ծառայությունների լիցենզավորման, լիցենզավորված անձանց գործունեության վերահսկողության առանձնահատուկ պահանջներ:

Նախագծի 2-րդ հոդվածով առաջարկվող փոփոխությունով կուղղվի <<Լիցենզավորման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում առկա տառասխալը: