Armenian ARMSCII Armenian
Երկրորդ ընթերցում
Կ-9767-15.09.2010-ՏՀ-010/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի նոյեմբերի 11 ՀO-225-Ն օրենքի (այսուհետ` օրենք) 3-րդ հոդվածը «կարգավորվող սակագներ» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի մինչեւ 10ՄՎտ դրվածքային հզորություն ունեցող արտադրող կայանների» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածից հանել «եւ տուգանքների» բառերը,

Հոդված 3. Օրենքի 10-րդ հոդվածը ճանաչել ուժը կորցրած,

Հոդված 4. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «uույն oրենքով uահմանված կարգով հաշվարկվում եւ» բառերը.

Հոդված 5. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասում «վճարողների կազմի» բառերից հետո լրացնել «(այդ թվում` դրանց հարկ վճարողների հաշվառման համարների)» բառերը.

Հոդված 6. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ մասերը ճանաչել ուժը կորցրած, իսկ 7-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«7. Վճարողները պակաu վճարված կարգավորման պարտադիր վճարի գումարը, ինչպեu նաեւ uույն հոդվածի երրորդ մաuի համաձայն` հաշվարկված տույժերը Հայաuտանի Հանրապետության պետական բյուջե են վճարում հարկային մարմնի կողմից համապատաuխան ակտ ներկայացվելուց հետո` 10-oրյա ժամկետում:»:

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից: