Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-9762-15.09.2010-ՏՀ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի մայիսի 14-ի ՀՕ-118 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 20-րդ հոդվածում «25-ը ներառյալ» բառերը փոխարինել «20-ը ներառյալ» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 23-րդ հոդվածի նախավերջին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Սույն օրենքի 3 հոդվածին համապատասխան` ԱԱՀ վճարող համարվելուց դադարած անձանց մոտ ԱԱՀ վճարող համարելուց դադարելու օրվա դրությամբ առկա ԱԱՀ-ի դեբետային մնացորդը (առանց գերավճարի եւ գերավճարից տարբերվող գումարի եւ հաշվի առած ԱԱՀ վճարող համարվելու վերջին հաշվետու ժամանակաշրջանի ԱԱՀ-ի հաշվարկների արդյունքը) ենթակա չէ հարկ վճարողի այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման եւ (կամ) վերադարձման, վերագրվում է արտադրության եւ շրջանառության ծախսերին: Արտադրության եւ շրջանառության ծախսերին վերագրված գումարի մեծության վերաբերյալ հարկ վճարողը ԱԱՀ վճարող համարվելու օրվանը հաջորդող մեկ ամսյա ժամկետում գրավոր տեղեկացնում է հարկային մարմնին: Նշված ժամկետում գրավոր տեղեկացում չստանալու դեպքում ԱԱՀ-ի դեբետային մնացորդը հարկային մարմնի կողմից հանվում է հաշվառումից` մինչեւ ԱԱՀ-ի դեբետային մնացորդի նվազեցման ենթակա գումարի մեծության հիմնավորումը:»:

Հոդված 3. Օրենքի 44.1-ին հոդվածում «Ընդ որում» բառերից հետո լրացնել «ԱԱՀ վճարող չհամարվող անձանց կողմից դուրս գրված կամ» բառերը:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:
 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում առաջարկվող փոփոխությունը պայմանավորված է հաշվետվությունների ներկայացման համար միասնական ժամկետների սահմանման հետ:

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ գործող օրենքով ԱԱՀ վճարողները ներկայացնում են նաեւ տեղեկություններ հաշվետու ժամանակաշրջանում իրենց դուրս գրած եւ մատակարարներից ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ: Տեղեկությունների ներկայացման ժամկետը սահմանված է հաշվետու ժամանակաշրջանին (եռամսյակի կամ ամսվա) հաջորդող ամսվա 25-ը ներառյալ, մինչդեռ ԱԱՀ-ի հաշվարկի ներկայացման ժամկետը հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 20-ն է:

Հաշվետվությունների ներկայացման համար միասնական ժամկետներ սահմանելու նպատակով օրենքի նախագծով առաջարկվում է սահմանել, որ  ԱԱՀ վճարողների կողմից դուրս գրված եւ մատակարարներից ստացված հարկային հաշիվների վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացման ժամկետ հանդիսանալու է հաշվարկի ներկայացման ժամկետը` հաշվետու ժամանակաշրջանին  հաջորդող ամսվա 20-ը (ներառյալ):

Գործող օրենքով սահմանված է ԱԱՀ վճարող համարվելուց դադարած անձանց համար սահմանված է դեբետային մնացորդը (առանց գերավճարի եւ գերավճարից տարբերվող գումարը) արտադրության եւ շրջանառության ծախսերին վերագրելու դրույթ: Սակայն գործող օրենքը չի սահմանում դրա պարտադիր իրականացումը ապահովող եւ հարկ վճարողի հետ պետական բյուջեի փոխհարաբերությունները  հարկային մարմնում հաշվառում իրականացնելու մեխանիզմ: Օրենքի նախագծով առաջարկվում է կանոնակարգել ԱԱՀ դեբետային մնացորդը արտադրության եւ շրջանառության ծախսերին վերագրելու հարցերը: