Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-936-28.06.2010,10.09.2010-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. Հայաստանի Հանրապետության /2001 թվականի մայիսի 2-ի/ հողային օրենսգրքի /այսուհետ` Օրենսգիրք/ 46-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«Արգելվում է պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը կառուցապատման նպատակով օգտագործման տրամադրելը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենսգրքի 47-րդ հողվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«1. Հողամասի անհատույց /մշտական/ օգտագործում է համարվում սեփականատիրոջ կողմից այլ անձի` օգտագործման իրավունքով անժամկետ տրամադրված հողամասի տիրապետումն ու օգտագործումը:»:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենսգրքի 48.1 հոդվածի`

1. 6-րդ մասից հանել «եւ 48-րդ հոդվածով», «ինչպես նաեւ սահմանված կարգով հատկացված, սակայն դեռեւս չկառուցապատված» բառերը, «Սահմանված կարգով հատկացված, սակայն դեռեւս չկառուցապատված հողամասերի դեպքերում սույն օրենքի ուժով ձեռք է բերվում կառուցապատման իրավունք:» նախադասությունը եւ առաջին նախադասության «հողամասերի դեպքերում» բառերը փոխարինել «հողամասերից» բառով.

2. 7-րդ մասում «կարգով» բառից հետո լրացնել «եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն օրենսգրքով կամ այլ օրենքներով» բառերը.

ՀՈԴՎԱԾ 4. Օրենսգրքի 51-րդ հոդվածի 4-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«4/ հողամասի նկատմամբ իրավունք սահմանող` բացառությամբ հողհատկացման վերաբերյալ, դատական ակտերով.».

ՀՈԴՎԱԾ 5. Օրենսգրքի 57-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Պետության եւ համայնքների սեփականության հողամասերը տրամադրվում են սեփականության, կառուցապատման կամ օգտագործման իրավունքով:

Պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը կառուցապատման նպատակով կարող են տրամադրել այլ անձանց միայն սեփականության իրավունքով, բացառությամբ սույն օրենսգրքով սահմանված` պետական եւ համայնքային սեփականություն հանդիսացող այն հողամասերի, որոնց տրամադրումը սեփականության իրավունքով արգելված է:»:

ՀՈԴՎԱԾ 6. Օրենսգրքի 58-րդ հոդվածի 5-րդ մասում հանել «տրամադրման եւ հողամասերի» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 7. Օրենսգրքի 60-րդ հողվածի վերջին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Սույն հոդվածով նախատեսված սահմանափակումները չեն տարածվում պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերը համայնքներին փոխանցելու դեպքերի վրա:»:

ՀՈԴՎԱԾ 8. Օրենսգրքի 62-րդ հոդվածում`

1. 6-րդ մասում «Տարբեր անձանց կողմից օգտագործվող մեկից ավելի օբյեկտներով» բառերը փոխարինել «Մեկից ավելի անձանց սեփականությունը հանդիսացող առանձին կանգնած օբյեկտներով» բառերով.

2. 11-րդ մասի առաջին պարբերությունում «քաղաքաշինական» բառից հետո լրացնել «ծրագրային» բառը, իսկ երկրորդ պարբերությունում «օգտագործումը» բառից հետո լրացնել «սահմանված կարգով հաստատված քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերով» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 9. Օրենսգրքի 66-րդ հոդվածում`

1. 1-ին մասի 3-րդ ենթակետում «պետական» բառից հետո լրացնել «կամ համայնքային» բառերը, իսկ «մինչեւ սույն օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելը» բառերը հանել.

2. 1-ին մասը լրացնել 5-րդ կետով` հետեւյալ բովանդակությամբ`

«5/պետության կամ համայնքի կարիքների համար կատարվող գնման մասնակցին, երբ գնման առարկա է հանդիսանում մասնակցի պատվերով տվյալ հողամասի վրա կառուցվելիք շենք, շինության հետագա վաճառքը պետությանը կամ համայնքին:»:

ՀՈԴՎԱԾ 10. Օրենսգրքի 73-րդ հոդվածում`

1. 2-րդ մասում «որոշակի» բառը փոխարինել «սահմանված» բառով.

2. 3-րդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել:

ՀՈԴՎԱԾ 11. Ուժը կորցրած ճանաչել Օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ ենթակետը:

ՀՈԴՎԱԾ 12 . Օրենսգրքի 81-րդ հոդվածում`

1. 1-ին մասը ուժը կորցրած ճանաչել.

2. 4-րդ մասում «վարձակալության» բառից հետո լրացնել «կամ կառուցապատման իրավունքով» բառերը.

3. 6-րդ մասից հանել «եւ /կամ/ կառուցապատման» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 13 . Օրենսգրքի 94-րդ հոդվածի` 7.1-րդ մասում «Գյուղատնտեսական» բառից առաջ լրացնել «Քաղաքացիների եւ իրավաբանական անձանց սեփականությունը հանդիսացող /բացառությամբ պետական եւ համայնքային սեփականության հողերի/» բառերը:

ՀՈԴՎԱԾ 14. Օրենսգրքի 96-րդ հոդվածը լրացնել նոր 7-րդ մասով` հետեւյալ բովանդակությամբ.

«7. Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածում նշված հողամասերի տրամադրման այլ հավասար պայմանների դեպքում նախապատվությունը տրվում է մինչեւ տվյալ հողամասերը համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկելը հողամասը օգտագործողներին` անկախ տվյալ օգտագործողի բնակության վայրի:»:

ՀՈԴՎԱԾ 15. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: