Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-9683-30.08.2010-ՏՏ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի հունիսի 24-ի ՀO-137 oրենքի (այսուհետ` Օրենք) 15-րդ հոդվածի 9-րդ մասի «Համայնքին» բառը փոխարինել «Օրենքով նախատեսված դեպքերում, ինչպես նաեւ համայնքին» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 28.1-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի 1.1-րդ ենթակետը «- տրանuպորտային միջոցների կայանատեղի հարկ» տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողով.

«- աղբահանության պարտադիր վճար եւ դրա գծով հաշվարկված տույժեր.»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից