Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Պ-896-12.05.2010,19.07.2010-ԳԿ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2009 թվականի հուլիսի 10-ի ՀՕ-160-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 16-րդ հոդվածի

ա) 10-րդ մասը «դասարան» բառից հետո լրացնել «` բացառությամբ սույն հոդվածի 11-րդ մասով նախատեսված դեպքի:»:

բ) 11-րդ մասը շարադրել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր խմբագրությամբ.

«11. Ուսումնական տարվա ընթացքում` 180 ժամ եւ ավելի դասերից բացակայած սովորողին հաջորդ դասարան կամ հանրակրթության հաջորդ աստիճան փոխադրելու հարցի վերաբերյալ որոշումն ընդունում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը` իր կողմից սահմանած կարգով:
Սովորողի հաջորդ դասարան կամ հանրակրթության հաջորդ աստիճան չփոխադրելու կամ որոշում չընդունելու դեպքում սովորողը կրկնում է տվյալ ուսումնական տարվա դասընթացը:»:

Հոդված 2 . Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 27-րդ կետը «իրականացնում է» բառից հետո լրացնել «սույն օրենքով,» բառերը:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: