Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-882-23.04.2010-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀO-186 օրենքի (այսուհետ` Oրենք) 15-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հյուպատոuական ծառայությունների կամ գործողությունների համար պետական տուրքը (հյուպատոսական գանձումը) գանձվում է հետեւյալ դրույքաչափերով.

Դրույքաչափերը գործակիցներով բազային տուրքի նկատմամբ

   
Դրույքաչափ
1. Անձնագրերի հետ կապված հյուպատոսական գործողություններ  
  ա) Օտարերկրյա պետություններում վավերական ՀՀ քաղաքացու անձնագիր տալու կամ փոխանակելու համար
65
  բ) 16 տարին չլրացած ՀՀ քաղաքացու անձնագիրը փոխանակելու համար
25
  գ) կորցրածի փոխարեն ՀՀ քաղաքացու անձնագիր տալու համար, եթե անձնագիրը կորել է անձնագրի տիրոջ մեղքով
75
  դ) այլ դեպքերում կորցրածի փոխարեն ՀՀ քաղաքացու անձնագիր տալու համար
35
  ե) ՀՀ անձնագրի օտարերկրյա պետություններում վավերականության ժամկետի երկարաձգման համար
20
  զ) ՀՀ անձնագրի վավերականության ընդհանուր ժամկետի եւ օտարերկրյա պետություններում վավերականության ժամկետի երկարաձգման համար
25
  է) Հայաստանի Հանրապետության վերադարձի վկայական տալու համար, եթե անձնագիրը կորել է անձնագրի տիրոջ մեղքով
25
  ը) ժամկետանց կամ այլ պատճառով օգտագործման համար ոչ պիտանի անձնագրի հիմքով Հայաստանի Հանրապետության վերադարձի վկայական տալու համար
10
  թ) այլ դեպքերում Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձի վկայական տալու համար
0
  ժ) օտարերկրյա պետություններ մշտական բնակության ժամանողներին հյուպատոսական հաշվառման վերցնելու համար
10
  ժա) հյուպատոսական ժամանակավոր հաշվառման վերցնելու համար, օտարերկրյա պետություն ժամանելու օրվանից վեց ամսվա ընթացքում դիմելու դեպքում
0
  ժբ) հյուպատոսական ժամանակավոր հաշվառման վերցնելու համար, օտարերկրյա պետություն ժամանելու օրվանից վեց ամսից ավել, բայց մեկ տարուց պակաս գտնվելու դեպքում
10
  ժգ) հյուպատոսական հաշվառման մեջ չլինելու դեպքում` յուրաքանչյուր տարվա համար` լրացուցիչ
20
2. Միջնորդագրերի ձեւակերպում  
  ա) օտարերկրյա պետություններում մշտական բնակության թույլտվություն ստանալու նպատակով` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջնորդագրերը ձեւակերպելու համար
60
3. Հայաստանի Հանրապետություն մուտքի արտոնագրերի ձեւակերպեում  
  ա) ՀՀ այցելության մուտքի արտոնագիր (մինչեւ 21 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով) տալու համար
3
   բ) ՀՀ այցելության մուտքի արտոնագիր (մինչեւ 120 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով) տալու համար
15
  դ) ՀՀ այցելության բազմակի մուտքի արտոնագիր (մինչեւ 60 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով եւ մինչեւ վեց ամիս վավերականության ժամկետով) տալու համար
20
   ե) ՀՀ այցելության բազմակի մուտքի արտոնագիր (մինչեւ 120 օր ժամկետով գտնվելու իրավունքով եւ մինչեւ մեկ տարի վավերականության ժամկետով) տալու համար 
40
   զ) ՀՀ պաշտոնական մուտքի համար արտոնագիր տալու համար
0
   է) ՀՀ դիվանագիտական արտոնագիր տալու համար
0
  ը) ՀՀ մեկ մուտքի տարանցիկ արտոնագիր տալու համար
10
  թ) ՀՀ բազմակի մուտքի տարանցիկ արտոնագիր (մեկ տարի վավերականության ժամկետով) տալու համար
18
4. Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում  
  ա) մահվան պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը
0
  բ) ամուսնության մեջ չգտնվող մորից ծնված երեխայի ծննդի պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը
5
  գ) ամուսնության մեջ գտնվող ծնողներից ծնված երեխայի ծննդի պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը
20
  դ) ամուսնության, հայրության որոշման կամ որդեգրման պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը
25
  ե) ամուսինների համատեղ դիմումի կամ դատական կարգով ամուսնալուծության պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը
120
  զ) սահմանված կարգով անհայտ բացակայող կամ անգործունակ ճանաչված կամ երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով ազատազրկված անձի հետ ամուսնալուծության պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը
20
  է) ազգանվան, անվան եւ հայրանվան փոխփոխության պետական գրանցման համար, ներառյալ` վկայական տալը
45
  ը) քաղաքացիական կացության ակտերի գրառումներում ուղղումներ կամ փոփոխություններ կատարելու համար
30
  թ) հյուպատոսական հիմնարկում պահվող ՔԿԱԳ ակտի հիման վրա կրկնակի վկայական տալու համար
10
5. Նոտարական գործողություններ  
  ա) անշարժ գույքի տիրապետման, օգտագործման եւ տնօրինման իրավունքի լիազորագրերի վավերացման համար
30
  բ) այլ լիազորագրերի վավերացման համար
15
  գ) պայմանագրերի նոտարական վավերացման համար
25
  դ) փաստաթղթերի պատճենների եւ փաստաթղթերից քաղվածքների հաստատման յուրաքանչյուր էջի համար
10
  ե) փաստաթղթերի` օտար լեզվից հայերեն թարգմանության եւ նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար
10
  զ) փաստաթղթերի (բացառությամբ անձնագրերի եւ քաղաքացիական կացության վկայականների)` հայերենից օտար լեզու թարգմանության եւ նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար
15
  է) անձնագրերի եւ քաղաքացիական կացության վկայականների` հայերենից օտար լեզու թարգմանության եւ նոտարական վավերացման յուրաքանչյուր էջի համար
7
  ը) քաղաքացու ողջ լինելու, որոշակի վայրում գտնվելու եւ այլ տեղեկանքների ձեւակերպման եւ հաստատման համար
15
  թ) ստորագրության իսկության վավերացման համար
7
  ժ) ժառանգական գույքի պահպանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման համար
15
  ժա) կտակների վավերացման համար
15
  ժբ) ժառանգության իրավունքի վկայագիր տալու համար
10
  ժգ) ի պահ ընդունված փաստաթղթերը պահպանելու համար` ամսական
5
  ժդ) ի պահ ընդունված դրամը, արժեթղթերը եւ այլ արժեքները պահպանելու համար` ամսական
10
  ժե) այլ նոտարական ծառայությունների համար
7
6. Փաստաթղթերի հյուպատոսական վավերացում  
  ա) փաստաթղթերի վավերացման համար ֆիզիկական անձանցից
5
  բ) փաստաթղթերի վավերացման համար իրավաբանական անձանցից
15
7. Փաստաթղթեր պահանջելու հետ կապված հյուպատոսական գործողություններ  
  ա) փաստաթղթեր պահանջելու եւ դրանք դիմողին հանձնելու համար
10
  բ) փաստաթղթեր եւ (կամ) տեղեկատվություն պահանջելու եւ դրանց հիման վրա տեղեկանքներ ձեւակերպելու համար
25
8. Հյուպատոսական գործողությունները ոչ աշխատանքային ժամերին կատարելու համար` յուրաքանչյուր ժամի համար լրացուցիչ  
  ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից
7
  բ) օտարերկրյա քաղաքացիներից
14
9. Այլ ծառայությունների համար
10
 
Սույն հոդվածով սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափերը չեն ներառում ծառայությունների կամ գործողությունների հետ կապված ծախսերը:

Հոդված 2. Օրենքի 32-րդ հոդվածի չորրորդ մասի «մատուցված ծառայությունների համար գանձված» բառերից հետո լրացնել «(այդ թվում` կանխիկ)» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 36-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր 5-րդ մասով.

«Պետական տուրքի դրույքաչափն արտարժույթով հաշվարկելու ժամանակ տվյալ արտարժույթով ամբողջական թիվ ստանալու համար իրականացվում է դրույքաչափի կլորացում: Մինչեւ 0,5 տասնորդականի դեպքում դրույքաչափը կլորացվում է դեպի փոքրացում, իսկ 0,5 տասնորդականից ավելի դեպքում` դեպի մեծացում:»

Հոդված 4. Օրենքի 39-րդ հոդվածի երկրորդ մասից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր մասով.

«Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս իրականացված ծառայությունների կամ գործողությունների համար գանձված պետական տուրքը վերադարձվում է գանձող մարմնի կողմից ընթացիկ ամսում գանձված պետական տուրքի այն գումարներից, որոնք օրենքով սահմանված կարգով դեռ չեն փոխանցվել պետբյուջե: Այս դեպքում կազմվում եւ վճարողի դիմումին է կցվում նաեւ ակտ, որի օրինակելի ձեւը եւ պետական տուրքի վերադարձի փաստաթղթավորման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը:»

Հոդված 5. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածն ուժ մեջ է մտնում 2010 թվականի հուլիսի 1-ից, իսկ 2-րդ եւ 3-րդ հոդվածները պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: