Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-8302-18.02.2010-ՍՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. Հայաuտանի Հանրապետության աշխատանքային oրենuգրքի (2004 թվականի նոյեմբերի 9-ի) 173-րդ հոդվածի 1-ին մասի «, տատի, պապի կամ այլ հարազատի (այդ թվում` երեխային խնամակալ նշանակված անձի)» բառերը փոխարինել «կամ խնամակալի» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տաuներորդ oրվանից: