Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-5227-26.01.2009,02.02.2010-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի  ապրիլի 9-ի ՀՕ-177-Ն օրենքի (այսուհետեւ՝ Օրենք) 3-րդ հոդվածը լրացնել 26-րդ եւ 27-րդ կետերով՝ հետեւյալ բովանդակությամբ՝

«26. ԱՊՊԱ՝ ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության  պարտադիր ապահովագրություն.

27.  Բյուրո՝ «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն ստեղծված Բյուրո:»:

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածը լրացնել 4-րդ մասով՝ հետեւյալ բովանդակությամբ՝

«4. Բյուրոյին անդամակցումը չի կարող սահմանափակել ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրական միությունների ստեղծելու եւ անդամակցելու իրավունքը:»:

Հոդված 3. Օրենքի 58-րդ հոդվածում`

1. 2-րդ մասը «ապահովագրության» բառից հետո լրացնել «ձեւերի,» բառով,

2. 3-րդ մասի «եւ oրենքով» բառերը փոխարինել «, ինչպես նաեւ սույն օրենքով կամ այլ օրենքներով» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 81-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել 7-րդ կետով՝ հետեւյալ բովանդակությամբ՝

«7) իրականացնել «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված այլ պարտականություններ:»:

Հոդված 5. Օրենքի 108-րդ հոդվածի 1-ին մասը «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձին» եւ «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձի» բառերից հետո լրացնել համապատասխանաբար « կամ Բյուրոյին» եւ «կամ Բյուրոյի» բառերով, իսկ 2-րդ մասը «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձի» բառերից հետո լրացնել համապատասխանաբար «,Բյուրոյի» բառով:

Հոդված 6. Օրենքի 108-րդ հոդվածը լրացնել 2.1 մասով՝ հետեւյալ բովանդակությամբ. «2.1. Ապահովագրական գաղտնիքի ապօրինի հրապարակում չի համարվում Բյուրոյի կողմից Բյուրոյի ինտերնետային կայքում «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված տեղեկատվության հրապարակումը:»:

Հոդված 7. Օրենքի 108-րդ հոդվածի 3-րդ մասը «իր հաճախորդից» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ Բյուրոյից» բառերով:

Հոդված 8. Օրենքի 110-րդ հոդվածի 1-3րդ մասերը «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձը», «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձի», «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձին», «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձինք»  բառերից հետո լրացնել համապատասխանաբար «եւ Բյուրոն», «եւ Բյուրոյի», «եւ Բյուրոյին» բառերով:

Հոդված 9. Օրենքի 110-րդ հոդվածի 4-րդ մասը «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձը» բառերից հետո լրացնել «եւ Բյուրոն» բառերով, իսկ «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձի» բառերից հետո լրացնել «, Բյուրոյի» բառով:

Հոդված 10. Օրենքի 111-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձի» բառերից հետո լրացնել «Բյուրոյի,» եւ «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձանց» բառերից հետո լրացնել  «եւ Բյուրոյի» բառերով, իսկ «վերջիններիս հաճախորդների» բառերից հետո` «(Բյուրոյի անդամների հաճախորդների)» բառերով:

Հոդված 11. Օրենքի 112-րդ հոդվածը «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձն», «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձը», «ապահովագրական գործունեություն իրականացնող անձին» եւ «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձի» բառերից հետո լրացնել համապատասխանաբար «եւ Բյուրոն», «եւ Բյուրոյին» եւ «եւ Բյուրոյի» բառերով, իսկ «իր հաճախորդներին» բառերից հետո` «(Բյուրոյի դեպքում` իր անդամների հաճախորդներին)» բառերով:

Հոդված 12. Օրենքի 113-րդ հոդվածի՝

1) 1-ին մասը «հաճախորդների» բառից հետո լրացնել «եւ Բյուրոն՝ իր անդամների հաճախորդների» բառերով,

2) 2-րդ մասի 1-ին պարբերությունը «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձը» բառերից հետո լրացնել «եւ Բյուրոն»  բառերով,

3) 2-րդ մասի 2-րդ պարբերությունը «հաճախորդներին» բառից հետո լրացնել «եւ Բյուրոյին՝ իր անդամների հաճախորդներին»:

Հոդված 13. Օրենքի 114-րդ հոդվածի 1-ին մասը «հաճախորդների» բառից հետո լրացնել «եւ Բյուրոն՝ իր անդամների հաճախորդների» բառերով, իսկ 2-րդ եւ 3-րդ մասերը «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձը» եւ «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձի» բառերից հետո լրացնել համապատասխանաբար «կամ Բյուրոն» եւ  «կամ Բյուրոյի» բառերով:

Հոդված 14. Օրենքի 115-րդ հոդվածը «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձն իր հաճախորդների» բառերից հետո լրացնել «եւ Բյուրոն իր անդամների հաճախորդների»  բառերով:

Հոդված 15. Օրենքի 117-րդ հոդվածում՝

1) վերնագիրը «ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴՆԵՐԻ» բառերից հետո լրացնել «, ԲՅՈՒՐՈՅԻ» բառով.

2)  1-ին մասը «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձինք» բառերից հետո լրացնել «եւ Բյուրոն» բառերով, իսկ «հաճախորդների» բառից հետո «(Բյուրոն իր անդամների հաճախորդների)» բառերով.

3) 2-րդ մասը «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձինք», «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձանց» բառերից հետո լրացնել  «եւ Բյուրոյի» բառերով եւ «հաճախորդների» բառից հետո լրացնել «(Բյուրոյին անդամների հաճախորդների)» բառերով:

Հոդված 16. Օրենքի 118-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասը «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձն» բառերից հետո լրացնել «եւ Բյուրոն» բառերով, «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձի» բառերից հետո լրացնել «կամ Բյուրոյի» բառերով, իսկ «իրենց հաճախորդի» բառերից հետո լրացնել  «, իսկ Բյուրոն՝ իր անդամների հաճախորդների» բառերով;

2) 2-րդ մասը  «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձն» բառերից հետո լրացնել «եւ Բյուրոն» բառերով:

Հոդված 17. Օրենքի 119-րդ հոդվածը «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձը» բառերից հետո լրացնել «եւ Բյուրոն» բառերով:

Հոդված 18. Օրենքի 120-րդ հոդվածի 1-ին մասը «ապահովագրական միջնորդություն իրականացնող անձանց» բառերից հետո լրացնել «եւ Բյուրոյի» բառերով:

Հոդված 19. Օրենքի 122-րդ հոդվածի 3-րդ մասը «վերաապահովագրական ընկերությունների» բառերից հետո լրացնել «եւ Բյուրոյի» բառերով:

Հոդված 20. Օրենքի 153-րդ հոդվածը «նպատակով» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ ԱՊՊԱ իրականացնելու համար», «կարող է» բառից հետո` «լրացուցիչ պահանջներ», «վերահսկվողի» բառից հետո` «կամ նրա» բառերով:

Հոդված 21. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 10-րդ օրը: