Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-5222-26.01.2009,02.02.2010-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաuտանի Հանրապետության 2000 թվականի հուլիս 6-ի ՀO-83 մաքսային oրենսգրքի (այսուհետեւ՝ Օրենսգիրք) 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «մաքսային գործի» բառից հետո լրացնել «եւ օրենքով եւ այլ իրավական ակտերով իրենց վերապահված այլ լիազորությունների» բառերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «բանկային,» բառից հետո լրացնել « ապահովագրական, » բառով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «բանկային,» բառից հետո լրացնել «ապահովագրական,» բառով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից: