Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-7541-02.11.2009-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հաստատագրված վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի հուլիսի 7-ի ՀՕ-236 օրենքում (այսուհետ` Օրենք) ուժը կորցրած ճանաչել 7-րդ հոդվածի «ժգ)», «ժդ)» եւ «ժդ1 )» կետերը, «Գլուխ 14-ը» եւ «Գլուխ 15-ը»:

Հոդված 2. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ եւ 4-րդ մասերում «տոտալիզատորի, ինտերնետ տոտալիզատորի եւ ինտերնետ շահումով խաղերի» բառերը փոխարինել «տոտալիզատորի եւ ինտերնետ տոտալիզատորի» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 98-րդ հոդվածից հանել «ժգ», «ժդ» թվարկումները:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից: