Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-753-02.11.2009-ԱՄ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1. Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի /18 ապրիլի 2003 թվականի, այսուհետ` օրենսգիրք/ 266-րդ հոդվածի 5-րդ մասում  եւ հավելվածում «հավելված» բառը համապատասխանաբար փոխարինել «N1 հավելվածի» եւ «Հավելված 1» բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենսգրքի 275-րդ հոդվածում /այսուհետ` Հոդված/ կատարել հետեւյալ փոփոխությունները.

1) Հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետը եւ 3-րդ մասի 2-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

2) Հոդվածի 2-րդ մասից հետո լրացնել նոր «2.1» մաս` հետեւյալ բովանդակությամբ. «2.1. Իրացնելու նպատակով թմրամիջոցներ կամ հոգեներգործուն նյութեր չհամարվող խիuտ ներգործող նյութեր ապoրինի պատրաuտելը, վերամշակելը, ձեռք բերելը, պահելը, փոխադրելը, առաքելը կամ դրանք ապoրինի իրացնելը` խոշոր չափորով`

պատժվում են ազատազրկմամբ` երկուuից հինգ տարի ժամկետով»:

3) Հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«5. Սահմանել սույն օրենսգրքում նշված թունավոր նյութերի ցանկը, ինչպես նաեւ խիստ ներգործող նյութերի խոշոր չափերը` համաձայն uույն oրենuգրքին կցված հավելված 2-ի եւ հավելված 3»:

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենսգիրքը լրացնել նոր N2 եւ N3 հավելվածներով` համաձայն Հավելված 1-ի եւ Հավելված 2-ի:
 
 
Հավելված 1
2009 թվականի                -ի ՀՀ օրենքի
Հավելված N 2
ՀՀ քրեական օրենսգրքի

ԹՈւՆԱՎՈՐ ՆՅՈւԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

3.4-մեթիլեն դիօքսիֆենիլ-2-պրոպանոն
Ակոնիտ
Ակոնիտին
Ացեկլիդին (3-խինուկլիդինիլացետատ)
Բրուցին
Հիոսցիամին հիմք
Հիոսցիամին կամֆորատ (L-տրոպիլտրոպատ (կամֆորատ))
Հիոսցիամինի ուլֆատ (L-տրոպիլտրոպատ (սուլֆատ))
Գլիֆտոր (1.3-դիֆտորպրոպանոլ-2  (1) 70 - 75%,   1-ֆտոր-3-`քլորպրոպանոլ -2 (2) 10-20%)
Օձի թույն
Իզոսաֆրոլ
Կարբախոլին  (N-(բետա-կարբամոիլօքսիէթիլ) –տրիմեթիլամոնիումի քլորիդ
Մերկապտոֆոս
Մեթիլ սպիրտ
Արսենային անհիդրիդ եւ նրա ածանցյալները, ներառյալ դրա դեղաձեւերը տարբեր դեղաչափերով
Արսենական անհիդրիդ եւ նրա ածանցյալները, ներառյալ դրա դեղաձեւերը տարբեր դեղաչափերով
Նովարսենոլ (5-(3-ամինո - 4- օքսիֆենիլարսենա)-2- հիդրօքսիանիլինամեթիլսուլֆօքսիլատ)
Պիպերոնալ
Պրոմերան (3-քլորսնդիկ-2-մեթօքսիպրոպիլմիզանյութ  եւ դրա դեղաձեւերը տարբեր դեղաչափերով
Մեղվի թույն մաքրված
Ռիցին
Սնդիկ մետաղական եւ դրա աղերը
Սաֆրոլ
Կապտաթթու եւ մետաղների ցիանիդներ
Սկոպոլամինի հիդրոբրոմիդ
Ստրիխնինի նիտրատ եւ դրա դեղաձեւերը տարբեր դեղաչափերով
Էթիլ սպիրտ սինթետիկ, տեխնիկական եւ սննդային, որը պիտանի չէ ալկոհոլային արտադրանքի համար
Հողուկ, որը պարունակում է նատրիումի քլորիդ, նատրիումի ուրանիլ,4-քլորբենզալդեհիդ
Շիկատակի ալկալոիդների հանրագումար
Թալիում եւ դրա աղերը
Նիկելի  տետրակարբոնիլ
Տետրաէթիլկապար եւ դրա խառնուրդները այլ նյութերի հետ (էթիլային հեղուկ եւ այլն), բացառությամբ էթիլացված բենզինների
Ցինկի ֆոսֆիդ
Սպիտակ ֆոսֆոր (դեղին ֆոսֆոր)
Ցիանպլավ
Ցիկլոն
Ցինխոնին
Ժանտընկույզի (չիլիբուխայի) հանուկ
Էրգոմետրին եւ դրա աղերը
Էրգոտամին եւ դրա աղերը
Էթիլմերկուրքլորիդ
 
Հավելված 2
2009 թվականի                -ի ՀՀ օրենքի
Հավելված N 3
ՀՀ քրեական օրենսգրքի

ԽԻՍՏ ՆԵՐԳՈՐԾՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐ
 
ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐ
(... ԵՎ ԱՎԵԼԻ ԳՐԱՄ)
Նորանդրոստենեդիոլ
2,5
19- նորանդրոստենեդիոն
2,5
1-տեստոստերոն (17բետա-հիդրօքսի-5ալֆաանդրոստադիեն-օն-3)
10
4-հիդրօքսիտեստոստերոն (4,17 բետա-դիհիդրօքսիանդրոստեն-օն-3)
10
Անդրոստանոլոն
2,5
Անդրոստենեդիոլ
2,5
Անդրոստենեդիոն
2,5
Բարբիտալ (5,5 - դիէթիլբարբիտուրաթթու)
2
Նատրիումի Բարբիտալ
10
Բենակտիզին (ամիզիլ) (2-դիէթիլամինաթթվային եթերի բենզոյաթթվի հիդրոքլորիդ)
2
Բենզոբարբիտալ (1-բեզոիլ-5-էթիլ-5-ֆենիլբարբիտուրաթթու)
10
Բոլաստերոն
10
Բոլդենոն
10
Բոլդեոն (անդրոստ-1,4-դիեն-3H 17-դիոն)
10
Բրոմիզովալ (N-(ամինոկարբոնիլ)-2-բրոմ-3-մեթիլբութանամիդ
15
Բրոտիզոլամ
2-բրոմ-4-(օրթօ-քլորֆենիլ)-9-մեթիլ-6H -թիեն(3,2-f)-s-տրիազոլո[4,3-a][1, 4]դիազեպին
2
Գամմաբուտիրոլակտոն
10
Հեքսոբարբիտալ(5-(1-ցկլոհեքսեն-1-իլ)-1,5-դիմեթիլ-2,4,6 (1ն, 3ն,5ն)-պիրիմիդինտրիոն }
1
Գեստրինոն
10
Դանազոլ {(17ալֆա) -պրեգն-2,4-դիեն-20-ինո2,3-d-իզոկսազոլ-17-օլ}
20
Դեհիդրոքլորմեթիլտեստոստերոն (4-քլոր-17բետահիդրօքսի-17ալֆա-մեթիլանդրոստ-1,4-դիեն-2-օն)
10
Դեզօքսիմեթիլտեստոստերոն (17ալֆա-մեթիլ-5ալֆա-անդրոստ-2-են-17բետա-օլ)
10
Դրոստանոլոն
10
Զոլպիդեմ (N,N,6-տրիմեթիլ-2-(4-մեթիլֆենիլ)
իմիդազոլո[1,2-a]պիրիդին-3-ացետամիդ)
0,6
Զոպիկլոն
6-(5-քլոր-2-պիրիդինիլ)-6,7-դիհիդրո-7-օքսո-5H -պիրրո-
լո[3,4-b]պիրազինաթթվի-5- եթեր-4-մետիլ-1-պիպերազինկարբոնաթթու)
0,9
Կլաուստերոն
10
Կլոստեբոլ
2.5
Լեվոմեպրոմազին ((R)-2-մեթօքսի-N,N,բետա-տրիմեթիլ10H-ֆենոթիազին-10-
պրոպրանամին)
 2
Մեդազեպամ
7-քլոր-2,3-դիհիդրո-1-մեթիլ-5-ֆենիլ-1ն-1,4-բենզոդիազեպին)
0,6
Մեզոկարբ (Սիդնոկարբ)
(3-(ալֆա-ֆենետիլ)-N-ֆենիլկարբամօիլսիդնոնիմին)
 0.6
Մեպրոբամատ
(2-մեթիլ-2-պրոպիլ-1,3-պրոպանդիոլկարբոմատ)
20
Մեստանոլոն
10
Մեստերոլոն (1ալֆա-մեթիլանդրոստանոդոն)
2,5
Մեթադիենոն (մեթանանդրոստենոլոն)
(17բետա-հիդրօքսի-17ալֆա-մեթիլանդրոստ-1,4-դիեն-3-օն)
2.5
Մեթանդրիոլ
10
Մետաստերոն
(2ալֆա,17ալֆա-դիմեթիլ-5ալֆա-անդրոստան-3-օն-17բետա-օլ)
10
Մետենոլոն
10
Մեթիլ-1-տեստոստերոն
(17բետա-հիդրօքսի-17ալֆա-մեթիլ-5ալֆա-անդրոստ-1-են- 3-OH )
10
Մեթիլդիենոլոն
(17բետա-հիդրօքսի-17ալֆա-մեթիլէստր-4,9-դիեն-3-օն)
10
Մեթիլնորտեստոստերոն
10
Մեթիլտեստոստերոն
10
Մեթիլտրիենոլոն
(17բետա-հիդրօքսի-17ալֆա-մեթիլէատր-4,9,11-տրիեն-3-օն)
10
N-մեթիլէֆեդրին
10
Միբօլերոն
10
Միդազոլամ
(8-քլոր-6-(2օրտո-ֆտորֆենիլ)-1-մեթիլ-4H -իմիդազո-[1,5- ա][1,4]բենզոդիազեպին
2

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ  եւ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի

Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությունը բխում է ՀՀ վարչապետի 2007 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 934-Ա որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի, ինչպես նաեւ համապատասխան ոլորտի մասնագետների եզրակացությունից, համաձայն որի չկան խիստ ներգործող նյութերի խոշոր եւ առանձնապես խոշոր չափերի դասակագման չափանիշներ, նման տարանջատում չկա նաեւ Եվրոմիության օրենսդրության մեջ, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի կոնվենցիաներում: Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքում նույնպես «խիստ ներգործող նյութերի առանձնապես խոշոր չափեր» հասկացությունը չի օգտագործվում, օրենսգրքում  միայն  «խիստ ներգործող նյութերի խոշոր չափեր» հասկացությունն է կիրառվում եւ Ռուսաստանի Դաշնության փորձը հաշվի առնելով ՀՀ առողջապահության բնագավառի լիազոր մարմինը մշակել ներկայացվող օրենքի նախագիծը, որի կից հավելվածով հաստատվելու է Թունավոր նյութերի ցանկը եւ խիստ ներգործող նյութերի խոշոր չափերը: