Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-739-16.10.2009-ՏՏ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՉՊԱՀՊԱՆՎԱԾ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Երեւան քաղաքում իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի  (10-ը հունիuի 2008 թվականի՝ ՀՕ-117-Ն՝ այսուհետ օրենք) վերնագրից հանել «Երեւան քաղաքում» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 1-ին եւ 2-րդ հոդվածներում «Երեւան քաղաքի վարչական տարածքում» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության համայնքների վարչական տարածքներում» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 2-րդ հոդվածը «սահմանազատված պետական» բառերից հետո լրացնել «կամ համայնքային» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 3-րդ հոդվածում  «Երեւանի քաղաքապետի» բառերը փոխարինել «համայնքի ղեկավարի» բառերով.

Հոդված 5. Օրենքի 4-րդ հոդվածում`

1) «Երեւան քաղաքի վարչական տարածքում» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության համայնքների վարչական տարածքներում» բառերով.

2) «ամրացված պետական» բառերից հետո լրացնել «կամ համայնքային» բառերը:

Հոդված 6. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման oրվան հաջորդող տաuներորդ oրը: