Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-737-14.10.2009-ՏՀ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԹԱՆԿԱՐԺԵՔ ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Թանկարժեք մետաղների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի մայիսի 23-ի N ՀՕ-83-Ն օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասում ««դ», «ե»» բառերից հետո լրացնել «եւ 9 հոդվածի 2-րդ մասի «ա»» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասի «ա» կետից հանել «եւ դրանց նկատմամբ կիրառվող պահանջներին: Այս դեպքում ներմուծողը թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերը (խմբաքանակը) մաքսային հսկողության ներքո ներկայացնում է հարգորոշման եւ հարգադրոշմման լիցենզիա ունեցող անձանց` հարգորոշման նպատակով: Վերջիններս ներկայացված իրերը (խմբաքանակը) հարգորոշելուց հետո դրանց վրա դրոշմում են իրենց տարբերանիշը, որի համար տալիս են համապատասխան տեղեկանք» բառերը:

2) 4-րդ մասում «լիցենզիա ունեցող անձինք» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ այլ երկրներից ներկրվող թանկարժեք մետաղների ջարդոններ եւ թանկարժեք մետաղներից պատրաստված նախապատրաստվածքներ ներմուծելիս, որոնք ունեն այդ իրերի հարգը հավաստող տեղեկանք»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանը հաջորդող 10-րդ օրը: